Съобщения

Заповеди на Директора на ОД "Земеделие" - Софийска област -- относно масивите за ползване на земеделските земи на основание чл. 37в, ал. 2 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2023/2024 година

     Заповеди на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - Софийска област, за определяне на споразуменията на масивите за ползване на земеделските земи в землищата на община Годеч, изготвени на основание чл. 37в, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за стопанската 2023/2024 година

Изтеглете заповедите ТУК:

==================================

УВЕДОМЛЕНИЕ до заинтересованите страни -- изработен е проект на горскостопански план и обяснителна записка към плана -- 24102023

У В Е Д О М Л Е Н И Е
до заинтересованите страни

      На основание чл. 89, ал. 3 от Наредба № 18 от 7 октомври 2015 г. за инвентаризация и планиране в горски територии, Община Годеч уведомява всички заинтересовани страни за изработения проект на горскостопански план и публикуване на обяснителната записка, което е част от проекта.

Проектът е достъпен в стая № 122, в сградата на Община Годеч на адрес: гр. Годеч, пл. ,,Свобода” № 1.

Вижте документа ТУК:

================================================

Featured

Заповед № РД-436 -- ОТНОСНО ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ, В КОИТО ПРЕЗ 2024 Г. ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ УСЛУГИ ПО СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ЧЕСТОТАТА ИМ

дата на публикуване: 24.10.2023 год.

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg


З А П О В Е Д № РД-436
гр. Годеч, 24.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч, приета от ОбС - Годеч

О П Р Е Д Е Л Я М:

1.     Границите на районите, в които през 2024 г. ще се извършват услуги по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в Регионално депо – Костинброд и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, както следва -- ВИЖТЕ ТУК

2.    Определям следната честота на сметоизвозване --  ВИЖТЕ ТУК

3.    В махала ,,Скривена”, град Годеч и махала ,,Кумичина дупка”, село Гинци, няма да се извършва сметосъбиране и сметоизвозване, но ще се събират такси, съгласно чл. 63, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси.

    Настоящата заповед да се обяви на информационно табло пред сградата на Община Годеч и да се публикува на официалната интернет страница на Община Годеч.

Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-н Крум Крумов, Заместник-кмет на Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Решение на ОбС № 83 от 31.08.2023 г.
-------------------------------------------

Изтеглете заповед № РД-436 -- ТУК:
=========================================

Съобщение за обществено обсъждане на Анализ на потребностите от социални и интегрирани здравно-социални услуги и предложение за Национална карта на социалните услуги -- 19102023

Съобщение за обществено обсъждане на
Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
и
предложение за Национална карта на социалните услуги.

      ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО ОТ СОЦИАЛНИ И ИНТЕГРИРАНИ ЗДРАВНО- СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНАТА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ.

Уважаеми дами и господа,

      В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.
      В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.1 от Наредба за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата). Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
      Общественото обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги, ще се проведе от 11:00 часа на 01.11.2023 г. в голямата зала на Община Годеч, гр. Годеч пл. Свобода № 1.

Приложени документи:
1 .   АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

2.   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

=============================================

Обществено обсъждане на анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги и предложение за националната карта на социалните услуги.

            Уважаеми дами и господа,

      В съответствие с изискванията на Наредба за планиране на социалните услуги, Агенция социално подпомагане извърши Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и разработи предложение за Националната карта на социалните услуги.
В тази връзка и съгласно чл. 48, ал.1 от Наредба за планиране на социалните услуги, предоставяме на Вашето внимание за обсъждане Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно- социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет (Анализа) и предложение за Националната карта на социалните услуги (Картата). Коментари и становища по Анализа и Картата се приемат в 30- дневен срок от публикуване на настоящото съобщение на електронната поща Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..
Общественото обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на национално ниво и Предложение за Националната карта на социалните услуги, ще се проведе от 11:00 часа на 01.11.2023 г. в голямата зала на Община Годеч, гр. Годеч пл. Свобода № 1.

АНАЛИЗ НА НАЦИОНАЛНО НИВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

=========================================

Заповед № КР-70 -- по чл.135, ал. 3, от ЗУТ - с. Бракьовци кв.9

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № КР-70
гр. Годеч, 02.10.2023 год.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл.135, ал. 3, от ЗУТ, във връзка с чл. 62а, ал. 4, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1 и 2 от ЗУТ, заявление с вх. № 94-И-88/26.07.2023 г. от Иванка Боянова Соколова и становище от Главния архитект на Община Годеч с № 08-00-1075/23.08.2023 г.

РАЗРЕШАВАМ:

      Да се измени действащия план за регулация на село Бракьовци в квартал 9, съгласно приложената скица-предложение и становището на Главния архитект на Община Годеч, както следва:
Изменя се регулацията на УПИ I-61, УПИ II-247 и терен за озеленяване, така че да се запазят границите на поземлен имот с пл. № 61.
Проектът за изменение на ПУП да се изготви от правоспособен проектант, в обем и съдържание съгласно изискванията на Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Съгласно чл. 135, ал. 6 от ЗУТ, настоящата заповед спира действието на регулационния план за посочените урегулирани поземлени имоти.
Заповедта да се съобщи на заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и може да бъде обжалвана чрез Община Годеч пред Административен съд - София област в 14 дневен срок от уведомяването.

НАДЯ СОТИРОВА
ВрИД Кмет на Община Годеч
Съгласно решение № 83/31.08.2023 г. на ОбС - Годеч
=================================

Подкатегории