Съобщения

     На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч) и прилежащата тротоарна площ за времето от 10.05.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед
Вижте заповед №195 ТУК:
=====================================

В Заповед № РД-01-274 от 29.04.2021 г., т. 11 се отменя

Вижте Заповед № РД-01-285 ТУК:
========================================

ЗАПОВЕД № 190
Гр. Годеч, 29.04.2021 г.

        На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявената от Министерски съвет извънредна епидемична обстановка, и в изпълнение на заповед на Министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки срещу разпространението на COVID 19,
НАРЕЖДАМ:

I. Отменям Заповед № 43 от 01.02.2021 г., допълнена със Заповед № 126 от 19.03.2021 г.
II. От 01.05.2021 г. до 31.05.2021 г., в спортния комплекс в град Годеч, община Годеч, УПИ I – за спорт, кв. 134, ул. „Спортист“ № 1 спортните състезания за всички възрастови групи да се провеждат без публика. Изключение от забраната се допуска по отношение на провеждане на спортни състезания на открито, на които се допуска публика, при заемане на 30 % от местата, но не повече от 1 000 души на сектор, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на управителя на „Спортни дейности“ в спортния комплекс – г-жа Петя Любомирова и жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Общината и на входа на спортния комплекс.

    Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА     /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгл. Заповед № 99/05.03.2021 г./

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 68а, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на 07.05.2021 година ще се проведе редовно неприсъствено заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 28.04.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Преразглеждане на Решение № 42 по Протокол № 3 от 14.04.2021 г. на Общински съвет – Годеч, върнато за ново обсъждане.
Вносител: Председателя на Общински съвет -  Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

 Неприсъственото заседание на постоянната комисия ще се проведе на 05.05.2021 г.

Питания, предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на гражданите, могат да бъдат отправени на електронната поща на Общински съвет – Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
      
      Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

29.04.2021 г.
=======================================

Подкатегории