Съобщения

Агенция по заетостта
Дирекция “Бюро по труда” – гр. Своге

      Уведомява работодателите от общините Годеч и Своге, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. май 2022 г., както следва:
Вижте ТУК:

      "Политиката  за поверителност и защита на личните данни“ на Агенция по заетостта
Вижте ТУК:
==========================================

Община Годеч ще отбележи Деня на детето – 1ви юни

с празнична програма на площад Свобода от 18:00 часа.

Водещ ще бъде актьорът Жоро Низамов от „Като две капки вода“.
Очаквайте - Меджик шоу и весела децкотека със специалното участие на певицата Тони.

Всички сте добре дошли!

========================================

Във връзка с 15 МАЙ, - Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН

Отдел "Профилактика на болестите и промоция на здравето",
дирекция "Обществено здраве" в РЗИ - Софийска област, представя следният здравно-информационен материал.

Вижте ТУК:
=======================================

В Н И М А Н И Е !!!

Община Годеч ще извърши дезакаризационна обработка на тревните площи срещу бълхи и кърлежи, дезинфекция на комарни биотопи по поречието на река Нишава в централната градска част и дератизация на каналната мрежа срещу гризачи.

          На 13 май 2022 г. – петък ще бъдат обработени тревните площи, както следва:
- Централен градски парк и междублоково пространство;
- ДГ ,,Юрий Гагарин” - I база;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база I;
- СУ ,,Проф. д-р Асен Златаров” – база II;
- Площадка за игра, намираща се в близост до хранителния магазин ,,Ред маркет” в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се в близост до управлението на В и К в гр. Годеч;
- Площадка за игра, намираща се до кметството на с. Шума.

Карантинен срок: 24 часа.

Препарат за обработка на тревните площи: ,,Бандит 10”.
Антидот: ,,Симптоматично”.
==================================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 05.05.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№46/26.04.2022г. (08-00-480/26.04.2022 г. ) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49/27.04.2022г. (08-00-489/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост с площ от 60 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IX-20, кв. 2 по действащия регулационен план на с.Мургаш, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№50/27.04.2022г. (08-00-490/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXIV-1553 с площ от 646кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 51/27.04.2022г. (08-00-491/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ незастроен УПИ /парцел/ XXV с площ от 544 кв.м, находящ се в кв.124 по действащия регулационен план на град Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№48 /27.04.2022г. (08-00-488/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение №3 с площ от 27 кв.м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№53/27.04.2022г. (08-00-493/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Разбоище в кв. 7 и 9.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглежданена Предложение с вх.№45/26.04.2022г. (08-00-479/26.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 52/27.04.2022г. (08-00-492/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2022.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”

9. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/27.04.2022 г. от Мария Владимирова - председател на ОбС-Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на кмета на Община Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 54/27.04.2022г. (08-00-495/27.04.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бъдещо разпореждане с общински имот.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”


11. Други.
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 03.05.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
   
     
      Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч


27.04.2022 г.

=============================================================

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

       На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

ЗЛАТКА ЦВЕТАНОВА НЕГУЛОВА
/наименование на физическото или юридическото лице, адрес/

СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за ,,Изграждане на десет броя жилищни сгради в поземлен имот с идентификатор 15309.41.23 по КК и КР гр. Годеч, община Годеч, област София.
/наименование, местоположение и кратка характеристика на обекта/

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. София 1618, бул. “Цар Борис ІІІ” № 136, ет. 10, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Приложение:  /Вижте ТУК:/
1.  Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.

Дата на обявление:
26.04.2022 г.

================================

Подкатегории