ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

З А П О В Е Д  № 148
гр. Годеч, 08.05.2020 г.

       На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение и на основание Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
       I. Изменям своя Заповед № 85/14.03.2020 г., както следва:
      1. т. II.1 да се чете, както следва:
 „Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки и барове. Посещенията на ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-249/03.05.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания“.
     2. т. II.7 да се чете, както следва:
„Детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации да се извършват при спазване изискванията на Заповед № РД-01-243/29.04.2020 г. за изменение на Заповед № РД-01-225/20.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването“.
 
      II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.
 
      III. Мерките са в сила до изричната им отмяна.
 Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
=================================================

Отменя се задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места

Вижте ТУК:

========================================================

    Община Годеч набира персонал и потребители за изпълнение на дейностите по проекта.. Съгласно допълнително споразумение по проекта, във връзка с въведеното извънредно положение, до края на годината ще бъдат назначени 10 домашни помощници на 4- часов работен ден. Те ще се грижат за 35 нуждаещи се. В момента по изпълнявания проект работят 3- ма социални работника и 1 медицинска сестра, които обслужват 32 души.

Вижте ТУК:

===================================================

     Заповед РД-01-236/24.04.2020г.  на Министъра на здравеопазването, за удължаване на срока за задължително ползване на защитни маски за лице на обществени места, до 13.05.2020г. , включително.

Вижте ТУК:

===================================================

ЗАПОВЕД № 128 - на основание чл.44 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и §26 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение.

Вижте ТУК:

==================================================

Подкатегории