Съобщения

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ” ОРГАНИЗИРА КОНФЕРЕНЦИЯ
Конференцията ще се проведе на 22.12.2017 г. (петък), от 11:00 часа в гр. Берковица, пл. „Йордан Радичков“ №1, Детски център Камбанка.
Каним всички желаещи да се включат в мероприятието.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

============================================================

относно:
откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, в землището на с. Туден

Виж ТУК:
===============================================================================

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.11.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 175/22.11.2017г. (08-00-1231/22.11.2017г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч за 2017 година и поименния списък за капиталови разходи.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС"

2. Разглеждане Предложениe с вх.№№176/22.11.2017 г. (08-00-1233/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Съгласуване схема за разполагане на преместваем обект до кв.3 и кв.4 по плана на с.Шума.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

3. Разглеждане Предложениe с вх.№№177/22.11.2017 г. (08-00-1234/22.11.2017 г.) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Шума в кв.9.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

            4. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подадени и реализирани проекти в Община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

5. Информация от Кмета на община Годеч относно: Работа по Програмите за временна заетост за 2017 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

6. Информация от Кмета на община Годеч относно: Подготовка на общината за работа при зимни условия.

Вносител: Кмета на община Годеч

7. Други

7.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

   

                                                                       Председател на ОбС – Годеч

                                                    Мария Владимирова  

22.11.2017г.

===========================================================================

        Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч.

Мотиви за изменение на Наредба №4
Проект за изменение на Наредба №4

===========================================

          Във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страницата на общината www.godech.bg, Общински съвет-Годеч предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта за изменение на Наредба №2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.

Мотиви за изменение на Наредба №2
Проект за изменение на Наредба №2

===========================================

Заповед №628
от 13.11.2017 год.

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.83, ал.1 и чл.84 от Закона за публичните финанси и в изпълнение на т.1 от Вътрешни правила за организация и управление на бюджетния процес с описание на дейностите и процесите, длъжностните права и отговорностите в Община Годеч, утвърдени с моя Заповед № 630/30.12.2016 год.

НАРЕЖДАМ:

Откривам бюджетната процедура за съставяне на проект на общинския бюджет на Община Годеч за 2018 г. и бюджетната прогноза за местните дейности за периода 2019-2021 г. ...

Вижте пълния текст ТУК: 

========================================================================

Подкатегории