Съобщения

        В изпълнение на Глава втора. Раздел I. ,,Преброяване на безстопанствените кучета на територията на страната” от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност, точка 7. ,,Оценка на състоянието и динамика на популацията на безстопанствените кучета” от Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и във връзка с писмо с изх. № 62-72 от 02.02.2022 г. на Заместник-министъра на земеделието, публикувано на официалната интернет страница на Министерството на земеделието, Община Годеч набира лица, които да участват в преброяване на безстопанствени кучета на територията на населените места в общината.
       Съгласно чл. 4, ал. 2 от горепосочената Наредба преброяването се извършва от представители на общината и организации за защита на животните или други юридически или физически лица с опит в областта на статистиката или ветеринарната медицина при спазване на принципа за липса на конфликт на интереси по смисъла на чл. 52 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Преброяването ще се извърши в периода май-юни 2022 г.
 

Необходими документи:
  1. Заявление за участие в свободен текст.
  2. Диплома за завършено подходящо образование, във връзка с изискванията на Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност.
  3. Документ удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина.

Срок за подаване на документи от кандидатите: до 17:00 часа на 13.05.2022 г.

Начин на подаване на документите:
     1. В деловодството на Община Годеч.
     2. На официалната електронна поща на Община Годеч: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

За допълнителна информация може да се обърнете към Емилия Николова, старши експерт ,,Екология” към Община Годеч, тел.: 072998051.
=======================================================

ЗАПОВЕД  № РД - 151
гр. Годеч, 19.04.2022 г.

           На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи, във връзка с чл. 65, ал. 1 от Закона за защита при бедствията, чл. 142, ал. 1 от Закона за горите и Наредба № 8 от 11 май 2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Н А Р Е Ж Д А М:
       I. Определям пожароопасен период за територията на община Годеч за времето от 01.04.2022 г. до 30.11.2022 г.
      II. Забранявам по време на пожароопасния период паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м от границите на горските територии.
      III. Забранявам изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци в земеделските земи.
     IV. Собствениците на горски територии и на лицата, на които са предоставени за управление да поддържат постоянна бдителност и готовност с цел недопускане на пожари.
... ... ...
Вижте заповед №РД-151 ТУК:
=================================================

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ-БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

П О К А Н А
за
провеждане на Общо събрание

         УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
       Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2022 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1).  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2021 г.;
2)  Приемане на годишен финансов отчет за 2021 г.;
3)  Приемане на бюджет за дейността за 2022 г.
4)  Вземане на решение за промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч по чл. 10 от Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г.;
5)  Разни.

Вижте Поканата ТУК:
==================================

Заповед № РД-150  --  Вижте ТУК:
===========================================

З А П О В Е Д  № РД - 147
гр. Годеч, 13.04.2022 г.

         На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 110 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
          Н А Р Е Ж Д А М:
I. Сформирам общинска комисия в състав:
Председател:  Надя Тодорова-директор на дирекция СДОКМДТ
Членове:
1. Теодора Василева-ст. експерт в дирекция СДОКМДТ;
2. Красимир Методиев-гл. специалист в дирекция ТУЕП;
3. Ангелина Костадинова-гл. специалист в дирекция ТУЕП;
4. Василка Василева – кметски наместник на с. Туден и с. Разбоище;
Резервни членове:
инж. Ангел Ангелов-директор на дирекция ТУЕП
Надя Станкова-ст. експерт в дирекция ТУЕП

II. Задачи за изпълнение:
2.1. Комисията да извърши проверки на територията на с. Туден и с. Разбоище, община Годеч, относно установяването на факти и обстоятелства от значение за задълженията за местни данъци и такси и спазване на задълженията на данъчно задължените лица за деклариране на недвижими имоти, съгласно нормите определени в Закона за местните данъци и такси, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Наредба №2 от 29.11.2012 г. за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Годеч.
... ... ...      ... ... ...
Вижте заповед № РД-147 -- ТУК:
=====================================

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-3/02.03.2022 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 20 от Протокол № 4/29.03.2022 г. на Общински съвет - Годеч
НАРЕЖДАМ:
Възлагам на ЕТ „ДИАС – ИВО СОТИРОВ“, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортна схема, считано от 01.04.2022 г. до 30.09.2022 г. ...
... ... ...
Вижте заповед №РД-126  --  ТУК:
Вижте приложение 1  --  ТУК:
===============================

Подкатегории