Съобщения

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

 П О К А Н А
за провеждане на Общо събрание

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 27.04.2023 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния ДНЕВЕН РЕД:
1.  Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2022 г.;
2.   Приемане на годишен финансов отчет за 2022 г.;
3.   Приемане на бюджет за дейността за 2023 г.

      От 19.04.2023 г. членовете на Сдружението могат да се запознаят предварително с материалите за ОС всеки работен ден от 08:30 до 10:30 часа в офиса на МИГ- Берковица и Годеч, намиращ се в гр. Берковица, ул. д-р Иван Панов № 1.

     При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 (един) час по-късно на същото място и при същия дневен ред независимо от броя на явилите се членове.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ ДА УЧАСТВАТ В ОБЩОТО СЪБРАНИЕ.

Сдружение "МИГ -Берковица и Годеч"
град Берковица, ул."д-р Иван Панов" № 1
  
тел.0884 415 261
===========================================================

Препис:

РЕШЕНИЕ № 48

      На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37и, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 98, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс, с гласували „за” - 9 общински съветници; „против” – 0;въздържали се” – 1 /Т.Тодоров/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГОДЕЧ
РЕШИ:

1.     Общински съвет-Годеч определя допълнителен списък на пасища, мери и ливади, предназначени за индивидуално ползване с размер, категория и местоположение на имотите, съгласно Приложение №1.
2.     Допълнителният списък по т. 1 от настоящото решение да се публикува на интернет страницата на Община Годеч.

Председател на ОбС:
         Мария Владимирова

----------------------------------

Вижте ТУК  --  Приложение №1.

===================================================================

З А П О В Е Д  № РД-151
Гр. Годеч, 18.04.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор  № Д-30/11.04.2023 г. между Община Годеч и „ЩРАБАГ” ЕАД с предмет: „Текущ ремонт на тръбен водосток на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/” и във връзка с превантивни мерки, с цел недопускане на инциденти
Н А Р Е Ж Д А М:
I.  Забранявам преминаването през моста /тръбен водосток/, намиращ се на път SFO 3125 /Годеч – Върбница/ за времето от 08:00 ч. на 19.04.2023 г. до приключване на строително-монтажните работи на участъка или до отмяна на настоящата заповед.
II.  За обходен маршрут до село Върбница да се използва пътя през село Мургаш /III-813, Годеч-Букоровци/ - Мургаш – Върбница. ...
... ... ...
Вижте заповед № РД-151 -- ТУК:
===============================================

О Б Я В А

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.  ...
... ... ...
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ
с начало 10.04.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.05.2023 г.
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г.

Вижте обявата ТУК:
=========================================

П О К А Н А

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”
организира информационни срещи

      Целта на срещите е запознаване на населението от територията с проекта за подготовка на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и включването на местната общност при нейното разработване.

Срещите ще се проведат в трите общински центъра:
 в град Годеч: на: 19.04.2023 г., от 10:30 часа в Заседателна зала на Община Годеч, пл. Свобода № 1.
 в град Драгоман: на: 19.04.2023 г., от 14:00 часа в Заседателна зала на Община Драгоман, ул. Захари Стоянов № 26.
 в град Берковица: на: 21.04.2023 г., от 10:00 часа, в Заседателна зала на Община Берковица, пл. Йордан Радичков № 4.

      Сдружение МИГ-Берковица и Годеч като Водещ партньор и партньори: Община Драгоман, НЧ „Самообразование 1919“, с. Голямо Малово и ЕТ „Васи 92 – Венета Асенова“ изпълняват административен договор № РД 50-76/22.03.2023 г. с Министерството на земеделието за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., с финансовата подкрепа на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

ЗАПОВЯДАЙТЕ !
====================================

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 12.04.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

    1. Разглеждане Предложение с вх.№ 65 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Решение №30 и Решение №31, върнати за ново обсъждане в общински съвет със Заповед №ВР-14 / 29.03.2023 година на Областния управител на Софийска област.
Вносител: Председател Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 14.03.2023 г. от Тодор Тодоров - общински съветник относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Райна Здравкова Димитрова.
Вносител: Общински съветник
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    3. Разглеждане Предложения с вх.№ 48 / 14.03.2023 г. и вх. № 66 / 05.04.2023 г. от общински съветници относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Годеч.       
Вносител: Общински съветници
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64 / 05.04.2023 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2022 – 31.12.2022 година
Вносител: Председател на Общински съвет
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
    5.  Разглеждане на Предложение с вх.№ 57 / 05.04.2023 г. (08-00-499 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2022 г. за планираните дейности и разходи за 2023 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58 / 05.04.2023 г. (08-00-500 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на временна финансова помощ на Сдружение „МИГ-Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнение на одобрено проектно предложение № BG06RDNP001-19.610-0017  „Подготовка на стратегия за местно развитие с участието на местната общност на територията на общини Берковица, Годеч, Драгоман“ от ПРСР за периода 2014-2020 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    7. Разглеждане на Доклад с вх.№ 67 / 05.04.2023 г. (08-00-510 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на План на приходите и Разчет на разходите на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 61 / 05.04.2023 г. (08-00-503 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от недвижим имот -  частна общинска собственост, представляващ УПИ /парцел/  X – за ОЖС с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 55 / 05.04.2023 г. (08-00-496 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ: павилион със застроена площ от 68.00 кв. м., в имот № 473 по плана на град Годеч, находящ се на ул. „Нишава” гр. Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 56 / 05.04.2023 г. (08-00-497 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение с площ от 16 / шестнадесет / кв.м, бивш зъболекарски кабинет, находящо се в двуетажна масивна сграда, построена през 1962 г., със ЗП от 220 кв.м., попадаща в УПИ/парцел/ IV- за читалище и кметство, в кв. 31, по действащия регулационен план на с. Гинци.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 59 / 05.04.2023 г. (08-00-501 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 60 / 05.04.2023 г. (08-00-502 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция по заетостта.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
    13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62 / 05.04.2023 г. (08-00-505 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 127.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 63 / 05.04.2023 г. (08-00-506 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на с.Бърля, квартал 12 и 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
    15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 68 / 05.04.2023 г. (08-00-509 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и одобряване на Предложение за планиране на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    16. Разглеждане на Докладна записка с вх. № 54 / 05.04.2023 г. (08-00-494 / 05.04.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура”
    17. Други
17.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 10.04.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.      

      
                                                Мария Владимирова
                                                Председател на ОбС – Годеч

06.04.2023 год.
==================================================

Подкатегории