Съобщения

Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.436 „МИГ-Берковица и Годеч“  - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по „Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

   Наименование на процедурата: BG06RDNP001-19.436 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“

    Процедурата се реализира в рамките на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. ...

Вижте ТУК:

===========================================================

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:

I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-572 от 07.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 8 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 65, ал. 1 във връзка с чл. 40, ал. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решения № 36/30.04.2020 г. и № 51/25.06.2020 г. на Общински съвет – Годеч

О Т К Р И В А М

I. Процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост

1. Описание на имота предмет на търга: Недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ УПИ XIII-общ., целият  с площ от 665 кв.м, находящ се в кв.25 по плана на село Мургаш, Община Годеч, област Софийска.

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 15.10.2020 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане Предложение с вх.№ 157/11.09.2020 г. (08-00-1125/11.09.2020 г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Приемане на Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 12.09.2008 г. за публично-частните партньорства на Община Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 168/07.10.2020 г. (08-00-1252/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 166/07.10.2020 г. (08-00-1250/07.10.2020 г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч  и Поименния списък на капиталовите разходи за 2020 година.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 167/07.10.2020 г. (08-00-1251/07.10.2020 г.) от Надя Сотирова – Заместник-кмет на Община Годеч относно: Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи – частна общинска собственост.

Вносител:Заместник-кмет на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 169/07.10.2020 г. (08-00-1254/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение № 1 с площ от 7.85 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 170/07.10.2020 г. (08-00-1255/07.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертни пазарни оценки на движими вещи-общинска частна собственост: товарен автомобил марка УАЗ 452А, тип  ФУРГОН с рег. № СО 6874 АB и автобус марка ПЕЖО БОКСЕР с рег. № СО 0198 АН.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

7. Разглеждане Предложение с вх.№ 171/08.10.2020 г. (08-00-1262/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане изменение на действащия ПУП на гр.Годеч в кв.133.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 172/08.10.2020 г. (08-00-1263/08.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Допускане на изработване на ПУП-ПЗ за Поземлен имот 61652.1.234 и Поземлен имот 61652.1.192, с. Разбоище, община Годеч.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „УТ, ВиК, БТТОРЗЕ”

 9. Разглеждане Предложение с вх.№ 173/09.10.2020 г. (08-00-1268/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Кандидатстване на Община Годеч по подмярка 19.2 – 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ – Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ

 10. Разглеждане Предложение с вх.№ 174/09.10.2020 г. (08-00-1269/09.10.2020 г) от Радослав Асенов - Кмет на община Годеч относно: Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.

Вносител: Кмета на Община Годеч

Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”

11. Други

11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 13.10.2020 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.                     

Мария Владимирова 

Председател на ОбС – Годеч

09.10.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето

НАРЕЖДАМ:

I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 1 октомври 2020 г. до 30 ноември 2020 г.

1. Присъствените учебни занятия в ДГ „Юрий Гагарин“ и СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ в град Годеч се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.

2. Езикови центрове, образователни центрове, занимални, организирани от юридически и физически лица предоставят услугите си в електронна среда, а при невъзможност при осигуряване на физическа дистанция между лицата от 1,5 метра, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

3. Конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения, в т. ч. мероприятия на изложбената индустрия и други обществени мероприятия се препоръчва да се провеждат в неприсъствена (дистанционна форма), а при невъзможност могат да се провеждат при заетост на местата до 50 % от общия им капацитет, при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

4. Културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) могат да се организират и провеждат при заетост на местата до 50 % от общия има капацитет на закрито и открито (в т. ч. в читалища, културни домове, частни обекти и други), при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

5. Всички колективни и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен характер за всички възрастови групи на закрито се провеждат без публика. При провеждане на спортни състезания на открито се допуска публика до 1 000 души на сектор, при заетост на местата не повече от 50%, при настаняване на зрителите най-малко през 1 седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването. При провеждане на спортни състезания на закрито се допуска публика, при настаняване на зрителите най-малко през една седалка и при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при заетост на местата не повече от 50% и при условията т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

6. Посещенията в дискотеки, нощни барове, нощни клубове и други подобни нощни заведения за развлечения на закрито и на открито се допускат при заетост на местата не повече от един човек на квадратен метър от общия им капацитет, при условията на т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

7. Групови празненства на открито и на закрито (в т.ч. сватби, кръщенета и други), се организират при спазване на физическа дистанция от 1,5 м., при условията т. 12 и съобразно указанията по т. II от Заповед № РД-01-549 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

8. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролна дейност.

9. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се
провеждат при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-548 от 30.09.2020 г. на Министъра на здравеопазването.

II. Тази заповед отменя моя Заповед № 288/01.09.2020 г.

III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 06.10.2020 година от 19,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

Подкатегории