Съобщения

Обява за удължаване на прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 -- "МИГ - Берковица и Годеч" --02102023

Вижте обявата ТУК:

      Във връзка с удължаването на приема на проектни предложение по мярка 19.2-7.6 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч,
Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - ПРИКЛЮЧИЛ
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г..
... ... ...
ВАЖНО:    При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.
Лица за контакт:
Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор – 0884 415 261
Петя Димитрова – Експерт – 0882 507 203
... ... ...
      Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол №157/24.07.2023 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ. И по Протокол № 116/23.04.2021 г., за удължаване на срока за прием на проектни предложения.

Вижте ОБЯВАТА тук:

=====================================================================

ВиК София Област -- Известие за планов ремонт -- 01.10.2023

На вниманието на жителите на гр. Годеч, район Годеч.

      „ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява че поради намален дебит на водата от събирателна деривация "сребърна-гински" и аварирал въздушник по трасето на довеждащ водопровод за град Годеч, ще се наложи преустановяване на водоснабдяването на висока зона на града за отстраняване на проблемите. () ще бъде прекъснато водоснабядяването от 2023-10-02 09:00 до 2023-10-02 17:00.


==================================

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица -- 29092023

Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 29.09.2023 г. на ДВ

22.   –   Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 78 от протокол № 9 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о.т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о.т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о.т. № 681 и 688; създава се нова улица с о.т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о.т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о.т. № 671 и 672; създава се нова улица с о.т. № 667 и 668; създава се нов кв. с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047 – за общ. обсл., XIII-2046 – за общ. обсл., XVI-2038; в кв. 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов кв. с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов кв. с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
7191
=========================================================

Заповед за възлагане на изпълнител, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител -- 28092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр. Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-365
гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, заповед № ТР-10/25.08.2023 г. на Областния управител на Софийска област и във връзка с Решение № 74 от Протокол № 9/31.08.2023 г. на Общински съвет - Годеч

НАРЕЖДАМ:

    I. Възлагам на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД, ЕИК *******, със седалище и адрес на управление: град София, р-н Изгрев, ж. к. ***************, да извършва превозите по утвърдени автобусни линии от републиканската и общинската транспортни схеми, считано от 01.10.2023 г. до сключване на договор с избран изпълнител съгласно Закона за обществените поръчки, но не по-късно от 31.03.2024 г. по следните линии:
Републиканска транспортна схема:
05:45 ч. Годеч – София          07:30 ч. София – Годеч
08:00 ч. Годеч – София         10:00 ч. София – Годеч
10:00 ч. Годеч – София         12:00 ч. София – Годеч
14:00 ч. Годеч – София         17:00 ч. София – Годеч
18:10 ч. Годеч – София          19:30 ч. София – Годеч
Общинска транспортна схема:
1. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Бърля – Годеч;
2. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Губеш – Годеч;
3. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Равна – Годеч;
4. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Туден – Годеч;
5. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Станинци – Годеч;
6. Маршрутни разписания по автобусна линия Годеч – Гинци – Годеч.

* Маршрутните разписания по автобусните линии от общинската транспортна схема, утвърдени от Общински съвет – Годеч, съгласно Решение № 79 от Протокол № 10/31.08.2022 г., изменено с Решение № 81 от Протокол № 11/29.09.2022 г. са описани в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящата заповед.
    II. Заповедта да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалния сайт на Община Годеч www. godech.bg и поставянето й на информационното табло на входа на сградата на общинска администрация.

    III. Настоящата заповед да бъде връчена за изпълнение на „ЛИБЪРТИ АП“ ООД.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
------------------------------------------------------------
Вижте 
Заповед № РД- 365 -- ТУК:
Вижте 
Приложение 1 -- ТУК:

========================================================

Заповед № РД-367 -- временна организация на движението, във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажни работи -- 24092023

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-367
Гр. Годеч, 21.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със сключен договор за изпълнение на строително монтажните работи с № Д-28 от 11.04.2023 г. сключен между Община Годеч и „ИНФРА ГОДЕЧ ДЗЗД” с предмет „Реконструкция на водопроводната мрежа и частична рехабилитация на канализацията на град Годеч – част II, етап 3”:

Н А Р Е Ж Д А М:

    I. Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по следните улици в обхвата на строежа: улица Улица „Александър Стамболийски” от о.т. № 240 до о.т. № 250 /между улица „Дружба и улица „Васил Левски” и Улица „Грамада” от о.т. № 527 до о.т. № 234 /между улица „Нишава” и улица „Александър Стамболийски”/ за времето от 12:00 часа на 25.05.2023 год. до 17:00 часа на 26.09.2023 г.
    II. За алтернативен маршрут да се ползва: за ул. „Александър Стамболийски” - улиците „Дружба” и „Васил Левски”, а за ул. „Грамада” – ул. „Нишава”.
    III. Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението чрез публикуването й на официалната интернет страница на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на строителния обект.
    Копие от Заповедта да се изпрати на Началника на РУ на МВР – Костинброд за сведение и изпълнение.
    Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Крум Крумов – Зам.-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

============================================

Съобщение -- 16 септември 2023 г. -- ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

За поредна година Община Годеч се включва в кампанията
,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”

      На 16 септември 2023 г. (събота) всички доброволци, които имат отношение към опазването на околната среда ще могат да се включат в инициативата ,,ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО”.
      Главната роля в кампанията е поверена на гражданите, които с действията и начина си на мислене, се превръщат от доброволци за един ден в неизменни посланици на зелената идея и каузата да почистим и облагородим страната си.
      Доброволците могат да заявят своето участие в инициативата на телефон: 072998051 или на място в сградата на Община Годеч, етаж 1, стая № 122, Емилия Николова – старши експерт ,,Екология”.

Даването на личен пример и поддържането на чиста природа са възможни всеки ден!

НАЧАЛЕН ЧАС: 9:00

=======================================

Подкатегории