Съобщения

Заявление за попълване /ОБРАЗЕЦ/

 

Важна информация за майките или осиновителките за всяко родено/осиновено дете през 2017 година

Община Годеч отпуска еднократна помощ в размер на 500 лв. за всяко родено/осиновено дете на майката или осиновителката, до трето по ред включително за 2017 година.

Предложение за изменение на Наредбата

Мотиви за изменение на Наредбата

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от
Мария Владимирова – Председател на Общински съвет-Годеч

Относно: Изменение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на територията на Община Годеч

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Настоящото предложение внасям във връзка с Разпореждане №309/10.03.2017 г. по Адм.дело №208/2017 г. на Административен съд София област. Производството е образувано по протест на Окръжна прокуратура София, против разпоредбата на чл.16, т.5 Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинската детска градина на  територията на Община Годеч.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.03.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 17 март (петък) в 11:00 часа в гр. Годеч ще бъде извършена проверка на техническото състояние и готовност на изградената сиренна система.

Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

=========================================================================================================

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 10.04.2017 г. в деловодството на общинската администрация.

Приложения:

1. Мотиви

2. Предложение за изменение на Наредба 4

=================================================================================================

Одобрени образци на заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

============================================================

Подкатегории