Съобщения

Покана за провеждане на редовно Общо събрание

30.04.2018 година - 15.00 часа - гр. Берковица - заседателна зала нз община Берковица

Вижте ТУК:

==========================================================

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 30.04.2018 година от 13,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преразглеждане Решения № 25, № 26 и № 27 по Протокол № 3/30.03.2018 година, върнати за ново обсъждане от Областния управител на Софийска област.

Становища: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

                      ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Отчет за дейността на Общински съвет Годеч и неговите комисии за периода м.юли 2017 г. – м.декември 2017 г. /вх.№ 55/20.04.2018 г./

Вносител: Председателя на ОбС-Годеч

Становище: ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

  1. Разглеждане на Предложение с вх.№56/20.04.2018г. (08-00-421/20.04.2018г.) от Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 57/20.04.2018г. (08-00-422/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие за 2018 г.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Образование, КВЧД”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 58/20.04.2018г. (08-00-423/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Програма за закрила на детето за 2017 година и приемане Програма за закрила на детето за 2018 година.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Здравеопазване и социална политика” 

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 59/20.04.2018г. (08-00-424/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.2.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 60/20.04.2018г. (08-00-425/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Изменение на действащия план за регулация и застрояване на с.Шума в кв.12.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията” 

  1. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/20.04.2018г. (08-00-426/20.04.2018г.) от Радослав Асенов – Кмет на Община Годеч относно: Допускане изработване на план за застрояване на ПИ № 008018 в землището на с.Лопушня.

Вносител: Кмета на община Годеч

Становище: ПК по „Устройство на територията”

  1. Други

9.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

      

                                          Председател на ОбС – Годеч

                                          Мария Владимирова  

20.04.2018 г.  
============================================================================

 Община Годеч набира предложения за членове на Съвета на децата до 24 май 2018 г. Желаещите да кандидатстват могат да подадат документи  на място в сградата на Общинска администрация- Годеч на пл. „Свобода”, № 1, както и по електронен път на e-mail: http://www.godech.bg/. Документите трябва да отговарят на изискванията на Процедурата по избор на членове на Съвета на децата, публикува на официалния сайт на Община Годеч http://www.godech.bg/

За вас работодатели 

Агенция по заетостта   -   Дирекция “Бюро по труда”- Своге

Уведомява работодателите от общините Своге и Годеч, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. април 2018г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

Средства в лв.

- безработни младежи до 29 г. възраст, включително за първа работа по специалността (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ)

3 117

-    безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ)

3 229

-    безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ)

3 462.33

-  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ)

3 553

- безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ)

3076.61

- продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ)

4 037

-    безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ)

2 836

-    безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ)

3 161

За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 16.04.2018 г. до 24.04.2018 г., включително).

 Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Своге, както и на тел. 0726/22568

==========================================================================

Справка за количествата разделно събирани отпадъци за Януари - Март 2018 година в община Годеч

Вижте ТУК:

===============================================

Подкатегории