Съобщения

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

    
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
до  СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА

      Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, че на 11.07.2023 год. от 09:30 до 11:30 часа пред сградата на Община Годеч ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си.
   При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

=======================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинскисъвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 27.06.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023г. (08-00-822/21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на план на приходите и разчет на разходите на Община Годеч за 2023 г.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 92/19.06.2023г. (08-00-810/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне на представител на Община Годеч в Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – София.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 93/19.06.2023г. (08-00-811/19.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ 930 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ VI-304, в кв. 28, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената сграда и отстъпеното право на строеж в имота.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 94/20.06.2023г. (08-00-817/ 20.06.2023 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Одобряване на експертна пазарна стойност на 79/3038 кв.м. идеални части от земя -  частна общинска собственост, представляващ част от УПИ /парцел/  X – за ОЖС, целият с площ от 3 038 кв.м, находящ се в кв. 42 по плана на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 95/21.06.2023 г. (08-00-825/ 21.06.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Искане от Общинска служба по земеделие - гр. Годеч, за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно § 27, ал. 2, т. 1 от Преходни и Заключителни разпоредби, към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (обн. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 г.).
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

6. Други
6.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.    

   Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.06.2023 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

 21.06.2023 г.
===============================================  

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД  № РД-244
гр. Годеч, 20.06.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с отбелязване на празника на града „Видовден“ на 24 и 25 юни 2023 г., определен с Решение № 47 от Протокол № 5/12.04.2023 г. на Общински съвет - Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

I. Временно да се преустанови движението, спирането и паркирането на пътни и моторни превозни средства за времето от 00.00 часа на 22.06.2023 г. до 12.00 часа на 26.06.2023 г., както следва:
1. Паркинг в УПИ I – за Младежки културен дом, кв. 132а по плана на град Годеч.
2. Паркинг в центъра на града с осови точки от о.т. 523 до о.т. 524 (паркинга пред фотото, кафе-сладкарница „Рая“ и ресторант „Куатро“);
3. Паркинг в УПИ I, кв. 138 по плана на град Годеч (зад сградата на Общинска администрация).
4. Улица „Академик Игнат Емануилов“ от о.т. 66 (кръстовището с ул. „Асен Златаров“) до о.т. 523 (пл. „Свобода“);
5. Улица „Георги С. Раковски“ от о.т. 523 (пл. „Свобода“) до о.т. 262 (кръстовището с ул. „Бригадир“);
6. Площад „Есперанто“;
7. Улица „Нишава“ от о.т. 525 (пл. „Есперанто“) до о.т. 153 (ул. „Нишава“);
8. Улица „Христо Смирненски“ в участъка от о.т. 154 (ул. „Васка Емануилова“)  до о.т. 159 (ул. „Нишава“);
9. Улица с осови точки – 238-238а-238б;
10. Улица „Република“ от о.т. 256 (ул. „Република“ № 8) до о.т. 258 (плодаща пред Ресторант „Нишава“ и Профсъюзния дом).
II.  Настоящата Заповед не се отнася за автомобили на спешна медицинска помощ, автомобили на МВР, гражданска защита, автомобили, зареждащи търговските обекти и автомобили, собственост на Община Годеч.
III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg, поставянето й на информационното табло пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места в центъра на града.
IV. Настоящата заповед да се сведе до знанието на г-н Драгомир Георгиев - специалист ОМП към Община Годеч и гл. инспектор Георги Калайджиев - Началник на Районно управление на МВР - Костинброд за изпълнение.
Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ        /п/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Вижте Заповед№  РД-244 -- ТУК:

======================================= 

      Във връзка с отбелязване на 26 юни – Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотични вещества, РЗИ – Софийска област Ви предоставя здравно-информационен материал. Чрез него имате възможност да се запознаете с целите и видовете превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества.
      По данни на Национален фокусен център за наркотици и наркомании НАЙ-ЧЕСТО УПОТРЕБАТА НА ДРОГИ ЗАПОЧВА НА 12-13 ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, отначало със скритата употреба на разрешени вещества (тютюн, алкохол и инхаланти), а след това се преминава към употреба на неразрешени дроги, като марихуаната обикновено е първата от тях. Тази последователност – от тютюн и алкохол към марихуана и след това към твърди дроги, се доказва в много дългосрочни международни изследвания.

Вижте "ПРЕВЕНЦИЯ НА  УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА"  --  тук:
====================================

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА -- пълна версия  --  Вижте ТУК:

ПРАЗНИЧНАТА  ПРОГРАМА - накратко  

17 юни 2023 г. (събота)
10.00 часа – Приятелска футболна среща - детски отбори - „Ком - 98“ Годеч и ФК „Септември“ град София -- / спортната зала /
17.00 часа – Приятелска футболна среща - „Ком - 98“ Годеч и ФК „Бабушница“ Република Сърбия  --  /спортната зала /
19 юни 2023 г. (понеделник)
18.00 часа – Откриване на празничната седмица -  концерт на децата от ДГ „Юрий Гагарин“  --  / пл. „Свобода“/
19.00 часа - Видовденски многобой   --  / спортната зала/
20 юни 2023 г. (вторник)
18.30 часа – Вкусна годечка кухня „Да си топнемо с лебъц“   --  /пл. ”Свобода”/
21 юни 2023 г. (сряда)
16.00 часа – Турнир по джитбол   --  /спортната зала/
17.00 часа – Турнир по тенис на маса   --  /спортната зала/
21:00 часа – Киновечер под звездите - София филм фест в Годеч с прожекция на филма “Сестра“  --  /пл. ”Свобода”/
22 юни 2023 г. (четвъртък)
17.00 часа – Турнир по тенис на маса   --  /спортната зала/
21:00 часа – Киновечер под звездите - София филм фест в Годеч с прожекция на филма „Потапяне“  --  / пл. ”Свобода”/
21.00 часа – Награждаване на участниците от състезанието по тенис на маса  --  /спортната зала/
23 юни 2023 г. (петък)
10.00 часа – Детски футболен турнир  --  /спортната зала/
17.00 часа – I-ви Регионален фолклорен фестивал „Видовденско веселие“  --  /пл. ”Свобода”/

24 юни 2023  г. (събота) – Официално честване на празника на град Годеч
10.30 часа – Приятелска футболна среща - „КОМ - 98“ град Годеч и  ФК „Сливнишки герой“ град Сливница - ветерани  --  /спортната зала/
11.00 часа – Приятелска среща между волейболни отбори от гр. Годеч и гр. Своге.  --  /спортната зала/
19.30 часа - Празничен концерт с участието на самодейци от танцов състав „Лудо-младо” към НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1899“, младите талантливи изпълнителки Йоанна и Антония. Специални гост-изпълнители са попфолк певицата Камелия и младата сръбска звезда Рада Манойлович  --  /пл. ”Свобода”/
22.15 часа – Празнична заря  --  /пл. ”Свобода”/

Вижте пълната версия на ПРОГРАМАТА --  тук:

Евентуални промени в програмата ще бъдат публикувани на официалната страница на Община Годеч

БЪДЕТЕ НАШИ ГОСТИ И СПОДЕЛЕТЕ ПРАЗНИКА С НАС!

==============================================================

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

О Б Я В А
до заинтересованите лица и обществеността

      В изпълнение на НАРЕДБА № 13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности и постъпили уведомителни писма от г-н Румен Георгиев Станоев, Община Годеч Ви

У В Е Д О М Я В А:

      В периода от 05 юни 2023 г. до 09 юни 2023 г. от 20:00 ч. до 10:00 ч. ще се проведе третиране на слънчоглед с препарат ,,Леопард 5 ЕК” при доза 200 мл./дка и третиране на пшеница с препарати ,,Биатлон 4Д” при доза 5 гр./дка и ,,Кустодия” при доза 100 мл./дка.

1. Подлежащи на третиране терени: масив № 11 с площ 60 дка в местност ,,Поле”, в землището на с. Букоровци.
2. Подлежащи на третиране терени: масив № 5 с площ 40 дка в местност ,,Росуля”, в землището на с. Каленовци.
3. Подлежащи на третиране терени: масив № 3 с площ 60 дка в местност ,,Селище”, в землището на с. Каленовци.
4. Подлежащи на третиране терени: масив № 6 с площ 60 дка в местност ,,Мочурия”, в землището на с. Мургаш.

     Собствениците на пчелни семейства и селскостопански животни да предприемат необходимите мерки за предпазване на пчелните семейства и селскостопански животни от отравяне.

За допълнителна информация:
Лице за контакти: Емилия Николова, ст. експерт ,,Екология” при Община Годеч.
Телефон за връзка: 072998051.
===========================================

Подкатегории