Съобщения

П О К А Н А
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

         Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 29.03.2022 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 31/21.03.2022г. (08-00-298/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Годеч за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/22.03.2022г. (08-00-307/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Дофинансиране на обществен превоз на пътници по общинска и републиканската транспортна схема със средства от бюджета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 37/22.03.2022г. (08-00-308/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение на Правилата за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на община Годеч.       
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Доклад от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Приемане Бюджет на Община Годеч за 2022 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2022 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 34 /21.03.2022г. (08-00-301/21.03.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на допълнителен списък на пасища, мери и ливади от ОПФ за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
 ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32/21.03.2022г. (08-00-299/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35/21.03.2022г. (08-00-303/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещение в сграда /ритуална зала/, с площ от 27 кв.м, находящо се в поземлен имот 006756, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 30/ 21.03.2022г. (08-00-297/21.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ помещения /зала, вътрешна тераса, външна тераса, мазе/, с обща площ от 472 кв.м, находящи се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв. 132а по плана на гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38/22.03.2022г. (08-00-309/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 132а.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 39/22.03.2022г. (08-00-306/22.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на гр.Годеч, кв. 121.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 28/04.03.2022г. (08-00-229/04.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Гинци, кв. 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 29/18.03.2022г. (08-00-289/18.03.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на с.Шума, кв. 3.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
13. Разглеждане Предложение с вх.№ 33 / 21.03.2022 г.от Мария Владимирова - председател на ОбС - Годеч относно: Отмяна на Решение №121 по Протокол №11 от 30.11.2021 г. от заседание на ОбС - Годеч.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
14. Други
14.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
   
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 25.03.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
        
Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

22.03.2022 г.
============================================

      Община Годеч Ви предоставя възможност за проверка на ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПЛАЩАНИЯ по Закона за местните данъци и такси, за следните задължения:
-- данък върху недвижимите имоти ( ДНИ )
-- такса за битови отпадъци ( ТБО )
-- данък върху превозните средства ( МПС )
    Справката показва подробно начислените задължения и плащания за текущата година и сумарно неплатените задължения за минали години, за всяка партида /деклариран имот или МПС/. Примерна справка – Вижте ТУК:
    За достъп до справката е необходимо да въведете:
-- ЕИК на задълженото лице /ЕГН за български граждани; ЛНЧ за чужденци; БУЛСТАТ за ЕТ и юридически лица/
-- ПИН на задълженото лице /персонален идентификационен номер за Община Годеч/. Можете да го получите лично на гише в „Местни данъци и такси“, след представяне на документ за самоличност, или да го прочетете от Вашето съобщение за годишни задължения към Община Годеч. Вижте края на съобщението, за пример -- Вижте ТУК
-- Код за сигурност /генерира се автоматично и е различен при всяка инициирана справка/

========================================================

Направете Вашата справка ТУК:

========================================================

ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ИЗБОР НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ

В изпълнение на Решение № 15 по Протокол № 2 / 25.02.2022 г. от заседание на Общински съвет - Годеч

Общински съвет – Годеч открива процедура за определяне на съдебни заседатели за Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд при следните правила за нейното провеждане:

1. Кандидати за съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:
1.1. възраст от 21 до 68 години;
1.2. имат настоящ адрес в община Годеч, която попада в рамките на съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.3. имат завършено най-малко средно образование;
1.4. не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;
1.5. да не страдат от психически заболявалия;
1.6. да не са съдебни заседатели в друг съд;
1.7. да не са общински съветници от съдебния район на  Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.8.да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;
1.9. да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район на Софийски окръжен съд и Районен съд – Костинброд;
1.10. да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

2. Утвърдени с решението образци на документи, както следва:
2.1. заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1, Приложение №1а);
2.2. декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2, Приложение №2а);
2.3. декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ (Приложение №3, Приложение №3а);
2.4. писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ (Приложение №4, Приложение №4а);
2.5. данни за лицата по чл.68, ал.3, т.5 от ЗСВ (Приложение №5).

Приложенията могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Годеч, секция „Общински съвет“ в обявлението за откриване на процедурата за съдебни заседатели.

3. В срок до 30.04.2022 г., кандидатите за съдебни заседатели в Софийски окръжен съд и Районен съд - Костинброд, подават до Общински съвет – Годеч заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 или Приложение №1а), заедно със следните документи:
3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;
3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
3.3 медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
3.4. данни за контакт на две лица, към които Общински съвет – Годеч  да се обръща за препоръки (Приложение №5);
3.5. мотивационно писмо;
3.6. писмено съгласие (Приложение №4 или Приложение №4а);
3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ (Приложение №2 или Приложение №2а);;
3.8. документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.;
3.9. декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ (Приложение №3 или Приложение №3а).

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Софийски окръжен съд
1. Приложение №1
2. Приложение №2
3. Приложение №3
4. Приложение №4
5. Приложение №5

• Документи за кандидатстване за съдебни заседатели за Районен съд – Костинброд
1. Приложение №1а
2. Приложение №2а
3. Приложение №3а
4. Приложение №4а
5. Приложение №5


МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА
Председател на Общински съвет – Годеч

================================================

ПОКАНА
за свикване на извънредно заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 02.03.2022 година от 17,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1.  Разглеждане Предложение с вх.№ 24 / 28.02.2022 г. (08-00-216/ 28.02.2022 г.)  от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост, представляващ двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение със ЗП от 470 кв. м , находяща се в УПИ /парцел/ II – в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч за целите на настаняване на бежанци от Украйна, потърсили убежище в Република България.
Вносител: Радослав Асенов – кмет на община Годеч.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет,  ФПОС”
  
 Заседанието на постоянната комисия ще се проведе на 02.03.2022 г. от 16,30 часа голямата заседателна зала на Община Годеч. 
      

      Председател на ОбС – Годеч
      Мария Владимирова 
01.03.2022 г.

======================================================

От 28.02.2022 г. се въвежда забрана за влизане и ползване на:
паркинга зад сградата на общинска администрация и паркинга пред ФОТО Верея, бистро ПАНОРАМА и кафе-сладкарница РАЯ.
Забраната важи до приключване на строително-монтажните работи.

Вижте Заповед РД-87 ТУК:

=====================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

        Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 25.02.2022година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/17.02.2022 г. (08-00-170/17.02.2022 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2022 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

2. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/ 18.02.2022 г. (08-00-174 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех през гимназиалния етап на обучение в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”

3. Разглеждане Предложение с вх.№ 16 / 18.02.2022г. (08-00-172 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2022/2023 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Надя Сотирова – заместник- кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
              ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

4. Разглеждане Предложение с вх.№ 17 / 18.02.2022г. (08-00-173 / 18.02.2022 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 година.
Вносител: Надя Сотирова – за кмет на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
                  ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/ 17.02.2022 г. (08-00-171 / 17.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП-план за застрояване на ПИ с идентификатор 15309.4.13 в м.“Кръст“, гр. Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 13 / 17.02.2022 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС относно: Откриване процедура за определяне на съдебни заседатели и създаване на временна комисия за провеждане на процедурата по избора.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКР”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 18.02.2022 г. (08-00-175 / 18.02.2022 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2021 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Младежта и спорта”

8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.02.2022 г. от 13,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.  
  
       Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

18.02.2022 г.

============================================================

Подкатегории