Съобщения

З А П О В Е Д № 170
гр. Годеч, 23.04.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка със започване на строително-монтажни работи по договор № 42/09.04.2021 г. сключен между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Отменям моя Заповед № 165/21.04.2021 г.
II. Забранявам паркирането на пътни и моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год. до приключване на строително-монтажните работи на обекта или отмяна на настоящата заповед.
III. Забраната не се отнася за моторните превозни средства и строителната техника на изпълнителя на строително-монтажните работи на обекта, автомобилите със специален режим на движение, автомобилите зареждащи търговските обекти и автомобилите на звено „Чистота и озеленяване“ на Община Годеч.
IV. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч.
V. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч и разлепването й в района на упоменатите участъци по т. II от настоящата заповед.
Копие от заповедта да се изпрати на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Заповедта да се сведе до знанието на инж. Ангел Ангелов – директор на дирекция ТУЕП към Община Годеч и Георги Стефанов – ст. експерт „Системен администратор“ за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – Зам.- кмет на Община Годеч.

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА        /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно Заповед №99/05.03.2021 г./

З А П О В Е Д  № 165
Гр. Годеч, 21.04.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА  и във връзка със сключен договор №42/09.04.2021 г. между Община Годеч и „ЦЕКИ - ЗАХАРИЕВ и С-ИЕ” СД за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч - част II, Етап 4“,
Н А Р Е Ж Д А М:
    Забранявам преминаването, спирането и паркирането на моторни превозни средства по част  от улица „Ком” (от о.т. 1 до о.т. 57 от регулационния план на град Годеч), улица „Бор“, улица „Молашка“, улица „Новодомска“, улица „Петров рид“, улица „Шипка“ и част от улица „Теменуга“ (от о.т. 57 до о.т. 55 от регулационния план на град Годеч)  и прилежащата тротоарна площ  за времето от 26.04.2021 год.  до приключване на строително-монтажните работи на обекта.

Вижте Заповед №165 ТУК:

ОТМЕНЕНА със Заповед №170/23.04.2021г

===================================================

 

       На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г., Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г. и Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и предложение от Главния държавен здравен инспектор
Н А Р Е Ж Д А М:
I. Изменям Заповед № РД-01-220 от 8.04.2021 г., както следва:
Вижте ТУК:
=======================================

ЗАПОВЕД   № 150
гр. Годеч, 12.04.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с решение на Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус (COVID - 19) на територията на община Годеч от 07.04.2021 г.
НАРЕЖДАМ:

I. Отменям моя заповед № 127 от 19.03.2021 г.
II. Общинския пазар върху обособените за тази цел  терени в гр. Годеч, считано от 12.04.2021 г. да възстанови дейността си при стриктно спазване на противоепидемичните мерки въведени със Заповеди на Министъра на здравеопазването.
III. Заповедта влиза в сила от 12.04.2021 г.
   Заповедта да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуването й на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места върху обособените терени за общински пазар.
   Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Тодорова - Директор на дирекция  СДОКМДТ и Началника на РУ на МВР - гр. Годеч .

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
Съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г.
============================================================

съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.04.2021 година от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане Предложение с вх.№ 48 / 01.04.2021 г. от Мария Владимирова – Председател на ОбС - Годеч относно: Одобряване предложението на конкурсната комисия за избор на управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председателя на ОбС
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
2. Разглеждане Предложение с вх.№ 49 / 08.04.2021 г. (08-00-491/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Актуализиране на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане Предложение с вх.№ 50 / 08.04.2021 г. (08-00-492/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01 от 10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 08.04.2021 г. (08-00-493/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Договор № BG06RDNP001-7.002-0029-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ПРСР 2014 – 2020 г.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 52 / 08.04.2021 г. (08-00-494/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Издаване на запис на заповед от община Годеч в полза на ДФ „Земеделие, обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/29.09.2020 г. за планираните дейности и разходи за 2021 г. на Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 53/08.04.2021 г. (08-00-495/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 65 кв.м, придаващ се по регулация към УПИ IV-19, кв.5 по действащия регулационен план на с.Комщица.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 54 / 08.04.2021 г. (08-00-496 / 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно управление на части от имот – публична общинска собственост на Държавна агенция „Електронно управление“.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 55 / 08.04.2021 г. (08-00-497/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Кандидатстване на Община Годеч с проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, Приоритетна ос № 6: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/25.03.2021 г. (08-00-417/24.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на град Годеч в квартал 120.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/01.04.2021 (08-00-446/31.03.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Годеч за 2020-2021.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
11. Разглеждане Предложение с вх.№ 56 / 08.04.2021 г. (08-00-498/ 08.04.2021 г.) от Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч, съгласно Заповед № 99 / 05.03.2021 г. относно: Допълнение на Решение № 102 / 30.11.2020 г. на Общински съвет – Годеч.
Вносител: Станислава Балабанова – за кмет на Община Годеч,
съгласно Заповед №99/05.03.2021 г.
Становище:  ПК по „Евроинтеграция, МСКРНУ”
12.Други
12.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.   
  
 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 12.04.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
08.04.2021 г.       Мария Владимирова
                              Председател на ОбС – Годеч
====================================================

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„MИГ- БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ”

ПОКАНА
за провеждане на редовно Общо събрание

      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

      Управителният съвет на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Берковица и Годеч, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮНЛЦ/ и чл. 16 от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на 12.04.2021 г. от 15:00 часа в Заседателна зала на общинска администрация – Берковица, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Приемане на Доклад за дейността на Сдружението за 2020 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020 г.;
3. Приемане на бюджет за дейността за 2021 г.
4. Освобождаване на стари и прием на нови членове;
5. Освобождаване от отговорност на Управителния съвет;
6. Избор на нов Управителен съвет;
7. Избор на Председател на Управителния съвет;
8. Разни   ...
.................................
Вижте ПОКАНАТА ТУК:
==========================================

Подкатегории