ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Съобщения

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“.

Вижте ТУК:

===================================================

      Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.

Вижте ТУК:

===========================================

     Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

Вижте ТУК:

============================================

З А П О В Е Д  № 115
гр. Годеч, 10.04.2020 г.
за изменение на Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-195/10.04.2020 г. на Министъра на здравеопазването,
НАРЕЖДАМ:
І.   Изменям моя Заповед № 85 от 14.03.2020 г., допълнена със Заповед № 93 от 18.03.2020 г., изменена със Заповед № 95 от 19.03.2020 г., изменена със Заповед № 106 от 26.03.2020 г. като удължавам срока по т. II на въведените противоепидемични мерки на територията на община Годеч до 13.05.2020 г.
II.  Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
     Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Заповед № ОА-78 /09.04.2020г, на областия управител на Софийска област -- пожароопасен сезон 01.04.2020.до 31.11.2020 г.

Вижте ТУК:

====================================

Удължава се срокът на въведените противоепидемични мерки до 13.05.2020 година

Вижте ТУК:

=============================================

Подкатегории