Съобщения

Уведомление на ГД "Гранична полиция" - МВР -- заповед за обявяване на конкурс за назначаване на държавна служба в МВР

      В Регионална дирекция "Гранична полиция" - Драгоман, е обявен конкурс за назначаване на държавна служба за 72 (седемдесет и две) младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителнапървоначална професионална подготовка.

Вижте заповедта за обявяване на конкурса ТУК:

      Документите за участие в конкурса се подават от 12.10.2023г. до 31.10.2023г. включително, в сектор "Човешки ресурси" към РД "Гранична полиция" - Драгоман, на адрес гр. Драгоман ул. "Захари Стоянов" №58 и ГПУ-Брегово, на адрес гр. Видин ул. "Гео Милев" №30.

=================================

ИНФОРМАЦИЯ -- до собственици на еднокопитни животни -- Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 -- идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти -- 12102023

До собственици на еднокопитни животни на територията на община Годеч,
във връзка с писмо изх. № 922 от 06.10.2023 г. на д-р Иванка Кузманова - Директор на Областна дирекция по безопасност на храните - София област

      Във връзка с влязъл в сила Регламент за изпълнение (ЕС) 2021/963 на Комисията от 10 юни 2021 година за осигуряване идентификация на еднокопитните животни и регистрацията на животновъдните обекти, където е приложимо особено в обекти попадащи в обхвата на категория тип „Лично стопанство", Ви уведомяваме, че собствениците на животновъдни обекти са длъжни да идентифицират своите животни. Идентификацията се състои в издаване на паспорт след инжектиране на индивидуален микрочип на всяко животно. Идентификацията следва да се направи не по-късно от 12 месеца след датата на раждане и при всички случаи преди животното да напусне обекта. Тя се извършва от регистриран ветеринарен лекар обслужващ животновъдният обект, в който животното е родено. Поставянето на микрочипа се извършва след подаване на писмено заявление от собственика на животновъдният обект до регистрираният ветеринарен лекар. Преди поставянето на микрочипа регистрираният ветеринарен лекар проверява за евентуална предишна идентификация. Кодът на микрочипът се вписва или стикера се залепва в определена графа в заявлението за издаване на нов паспорт. Стопанина подава заявление по образец до директора на Областна дирекция по безопасност на храните - София област за издаване на паспорт на еднокопитно животно, като регистрираният ветеринарен лекар участва в подготвянето на документите за издаване на паспорта. След издаване на паспорта от страна на Областна дирекция по безопасност на храните - София област, същият се предоставя на официален ветеринарен лекар. Той извършва проверка за съответствие, заверка на първата му страница и го предава на стопанина на еднокопитното животно. При просрочване на срока на идентифициране, поставяне на микрочип и издаване на паспорт, не се издава оригинал на паспорт, а идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО). При издаване на идентификационен документ заместващ оригинала (ИДЗО) животните се класифицират в паспорта, като непредназначени за клане и консумация от човек. В останалите случаи еднокопитните са разрешени за клане и консумация от човека. Стопаните следва да гарантират, че следните данни в паспорта непрекъснато се коригират и актуализират: статут на животното по отношение предназначението му за човешка консумация, като регистрирано за разплод и доотглеждане, статут по отношение на отглеждането му (репродукция, спорт, работа, месо), информация относно собствеността на животното, четимостта на поставеният микрочип. При необходимост от актуализиране на идентификационни данни в раздел от I-III от паспорта стопанина следва да предаде паспорта на органа, който го е издател:
       Незабавно след промяна статуса на животното, относно клане за човешка консумация (при лечение съгласно регламента и след вписване на данни в паспорта).
       В седем дневен срок при установяване на нечетим код на микрочипа и при промяна на данни за собственост.
       В 30-дневен срок при смърт или загуба (кражба) на еднокопитното животно, различно от клане или умъртвяване под отговорността на      Областна дирекция по безопасност на храните - София област, стопанина следва да върне паспорта на органа, който го е издател, с цел предприемане на мерки относно паспорта и вписване на данните в информационната система на Българска агенция по безопасност на храните.

========================================================

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, в кв. 53 и 57 -- 09102023

Извадка от Неофициален раздел бр.84 от 06.10.2023 г. на ДВ

50. –    Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в кв. 53 и 57, както следва: заличават се части от улици с о.т. № 193 – 195 и с о.т. № 193 – 212; създават се нови задънени улици с о.т. № 195 – 195а (нова) и с о.т. № 212 – 212а (нова); създава се нова пешеходна алея между кв. 53 и 57; създава се нова пешеходна алея между кв. 57 и 58; в кв. 53 се изменя регулацията на УПИ № XIII – за озеленяване и детска площадка; в кв. 57 се заличава УПИ № II-1099, 1098 и се създават нови УПИ с № II-1098 и VII-1099. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.

7313

===================================================

Обява за удължаване на прием на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 -- "МИГ - Берковица и Годеч" --02102023

Вижте обявата ТУК:

      Във връзка с удължаването на приема на проектни предложение по мярка 19.2-7.6 от стратегията за ВОМР на МИГ - Берковица и Годеч,
Обява за прием на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“,
финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г.
Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство–Напред към наследството-наследството ни обединява“.
Наименование на процедурата:
BG06RDNP001-19.720 „МИГ-Берковица и Годеч“ - мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“
Процедурата се реализира в рамките на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на „МИГ - Берковица и Годеч“, във връзка с изпълнението на Споразумение РД 50-141/21.10.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 г., финансирана чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
... ... ...
Период на прием:
Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите в периода на приеми:
ПЪРВИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ - ПРИКЛЮЧИЛ
ВТОРИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 31.07.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 31.10.2023 г.
ТРЕТИ ПЕРИОД НА ПРИЕМ с начало 01.12.2023 г. и краен срок за подаване на проектни предложения: 17:00 часа на 01.02.2024 г..
... ... ...
ВАЖНО:    При недостатъчен финансов ресурс за две или повече проектни предложения по мярката, които са оценени с равен брой точки, същите ще бъдат подложени на допълнително класиране при последователно прилагане на критерии, описани подробно в Условията за кандидатстване по мярката, Раздел 22 Критерии и методика за оценка на проектните предложения и Контролен лист за оценка на етап ТФО.
Лица за контакт:
Цветка Петрелийска – Изпълнителен директор – 0884 415 261
Петя Димитрова – Експерт – 0882 507 203
... ... ...
      Обявата е изготвена на основание Решение на УС на МИГ – Берковица и Годеч по Протокол №157/24.07.2023 г., за откриване на процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство – Напред към наследството - наследството ни обединява“ от Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“ във връзка с чл. 62, т.4 от Наредба № 22 от 15 декември 2015 г. на МЗХ. И по Протокол № 116/23.04.2021 г., за удължаване на срока за прием на проектни предложения.

Вижте ОБЯВАТА тук:

=====================================================================

ВиК София Област -- Известие за планов ремонт -- 01.10.2023

На вниманието на жителите на гр. Годеч, район Годеч.

      „ВиК“ ЕООД гр. София Ви уведомява че поради намален дебит на водата от събирателна деривация "сребърна-гински" и аварирал въздушник по трасето на довеждащ водопровод за град Годеч, ще се наложи преустановяване на водоснабдяването на висока зона на града за отстраняване на проблемите. () ще бъде прекъснато водоснабядяването от 2023-10-02 09:00 до 2023-10-02 17:00.


==================================

Обявление на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ -- проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица -- 29092023

Извадка от Неофициален раздел бр.82 от 29.09.2023 г. на ДВ

22.   –   Община Годеч, Софийска област, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение № 78 от протокол № 9 от 31.08.2023 г. на Общинския съвет – Годеч, е одобрен проект за изменение на ПУП на гр. Годеч за част от махала Додовица в кв. 76а (нов), 78, 78а и 78б (нови), както следва: създава се нова улица с о.т. № 682 и 696; създава се нова улица с о.т. № 682, 501, 681, 680, 683, 679, 678, 677, 675 и 676; създава се нова улица с о.т. № 683, 684, 685, 686, 687, 694 и 695; създава се нова улица с о.т. № 681 и 688; създава се нова улица с о.т. № 688, 689, 690, 691, 692, 693 и 357; създава се нова улица с о.т. № 675, 674, 673, 671, 670, 669, 667 и 666; създава се нова улица с о.т. № 671 и 672; създава се нова улица с о.т. № 667 и 668; създава се нов кв. с № 76а, в който се образуват нови урегулирани поземлени имоти (УПИ) с № I-2034, 2035, II-2033, III-2032, IV-2031, V-2030, VI-2040, VII-2039, VIII-2041, IX-2042, X-2043, XI-2045, XII-2047 – за общ. обсл., XIII-2046 – за общ. обсл., XVI-2038; в кв. 78 се образуват нови УПИ с № XX-707, XXI-2048, XXII-2049, XXIII-708, XXIV-709 и XXV-710; създава се нов кв. с № 78а, в който се образуват нови УПИ с № I-2059 и II-2058; създава се нов кв. с № 78б, в който се образуват нови УПИ с № I-2021, II-2022, III-2023, IV-2024, V-2025, VI-2026, VII-2027, VIII-2029 и IX-2028. Проектът е изложен за разглеждане в стая № 120 в сградата на общината на адрес: гр. Годеч, пл. Свобода № 1. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Годеч, пред Административния съд – София област.
7191
=========================================================

Подкатегории