Съобщения

    Уведомяваме всички собственици на земеделска и горска техника, ще бъде извършен годишен технически преглед от представители на Областна дирекция „Земеделие” – София област. На съответната дата собствениците, следва да се явят с техниката си. При неявяване ще бъдат издадени заповеди за спиране на техниката от движение, а при установяване ползването на техниката актове за нарушения съгласно изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска  и горска техника.
Дата и време за провеждане на годишния технически преглед:
на 17.02.2021 год. от 09:30 до 11:10 часа пред сградата на Кметство с. Шума
на 17.02.2020 год. от 11:30 до 13:00 часа пред сградата на Кметство с. Туден
на 18.02.2021 год. от 09:30 до 12:00 часа пред сградата на Община Годеч

За допълнителна информация:
GSM – 0884930745 – инж. Станка Велева
GSМ – 0886822216 – инж. Йордан Александров

================================================================

ЗАПОВЕД  № 38
гр. Годеч, 27.01.2021 г.

    На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. и във връзка със Заповед № РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
     I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г. и Заповед № 22 от 15.01.2021 г.  както следва:
1. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед №РД-01-52 от 26.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.
2. Създават се т. 1г, 1д и 1е:
„1г. От 04.02.2021 г. до 17.03.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас при спазването на следния график:
а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 7, 8 и 12 клас;
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 5, 10 и 11 клас;
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. –присъствено се обучават учениците от 6, 9 и 12 клас.
1д. От 04.02.2021 г. се допуска изключение от забраната по т. 1 по отношение на присъствените учебни занятия за учениците, обучавани в слети паралелки в класовете на основната степен на образование, ако включват клас по т. 1г, както и присъствените посещения в центровете за подкрепа за личностно развитие в групи от не повече от 6 деца и/или ученици.
1е. Занятията по т. 1г и 1д се провеждат в съответствие с изготвените от Министерство на образованието и науката и Министерство на здравеопазването Насоки за работа на системата на предучилищното и училищното образование през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на интернет страницата на Министерство на образованието и науката.”
3. Създават се т. 6а и 6б:
„6а. От 1.02.2021 г. се допускат посещенията в кината, при използване на 30% от общия им капацитет (места), спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. и носене на защитни маски за лице.
6б. От 1.02.2021 г. се допуска и провеждането на групови занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство, при използване на 30% от общия капацитет на помещенията, в които се провеждат и спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м. между участниците.”
4. Точки 8, 9 и 9а се изменят така:
„8. Посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях се допускат при използване на не повече от 50% от капацитета им и спазване на разстояние най-малко 2 метра между посетителите.
9. До 28.02.2021 г. се преустановяват посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, като се допускат доставки или взимане на храна за дома и офиса. Изключение от забраната се допуска само по отношение на ресторантите на територията на местата за настаняване, които могат да работят само за гости на съответното място за настаняване, при използване на 50% от капацитета им и при ограничено работно време в границите между 6.00 и 22.00 часа.
9а. От 1.03.2021 г. се допускат посещенията в заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма, с изключение на дискотеки, бар-клубове, пиано-барове, бар-вариете и нощни барове, при използване на не повече от 50% от капацитета им, отстояние от 1,5 м. между облегалките на столове на две съседни маси и носене на защитни маски за лице от персонала.”
5. В т. 16 думите „Заповед №РД-01-675 от 25.11.2020 г.” се заменят със „Заповед №РД-01-51 от 26.01.2021 г.”
    II. Заповедта влиза в сила от 1.02.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Началника на РУ на МВР - гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
================================================================================

Заповед № РД - 01-52/26.01.2021г. - за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-718 от 18.12.2020 г. и Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г.

=========================================

 Заповед № РД - 01-51/26.01.2021 г. - за въвеждане на противоепидемични мерки, със срок от 1.02.2021 г. до 30.04.2021 г.:

=======================================

     Община Годеч в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги О Б Я В Я В А, че от 18.01.2021 г. стартира приема на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”.
     „Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“, съгласно Закона за социалните услуги са следните целеви групи:
   • лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;
   • деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.
Лицата желаещи да бъдат назначени на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа” по реда на Закона за социалните услуги е необходимо да подадат следните документи:
1. Заявление – декларация (по образец):
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Автобиография;
4. Копие на документ за придобита образователно-квалификационна степен за завършено основно образование;
5. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер за лишаване от свобода, не е лишено по съответния ред от правото да заема определена позиция и не са му налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие (по образец);
6. Други документи по преценка на кандидата - документи, удостоверяващи успешно преминат курс на обучение за асистент и/или копие от документ, удостоверяващ продължителността на професионален опит /при наличие на такива/.
     С одобрените кандидати за заемане на длъжността „Социален асистент“ ще бъдат сключени трудови договори на 8 часов работен ден, като един „социален асистент“ ще предоставя подкрепа на 3 - ма потребители.
Документи от кандидатите за заемане на длъжност „Социален асистент“ за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в изпълнение на Закона за социалните услуги се подават от 25.01.2021 г. в сградата на Община Годеч, пл. „Свобода“ № 1, стая 104 всеки работен ден от 08:30 до 17:00 часа.

Образци на документи за изтегляне:
Декларация от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за „Социален асистент“
Заявление от кандидат за потребители на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
 
За допълнителна информация тел. 07292/2252 – Дирекция „Социални дейности, образование,култура,местни данъци и такси“ в Община Годеч.
==================================================

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

    Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.01.2021 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за
ДНЕВЕН РЕД:
1. Представяне на Отчет от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 9/ 22.01.2021 г. (08-00-101/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2020 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10/ 22.01.2021 г. (08-00-102/22.01.2021 г.)от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11/ 22.01.2021 г. (08-00-103/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени на общински помещения и терени.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/ 22.01.2021 г. (08-00-99/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 6/ 22.01.2021 г. (08-00-98/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 8/22.01.2021 г. (08-00-100/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/22.01.2021 г. (08-00-104/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.       
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
9.  Разглеждане Предложение с вх.№ 13/22.01.2021 г. (08-00-105/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „ЗСПОК”
10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14/22.01.2021 г. (08-00-106/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Освобождаване изцяло от заплащане на наем от физически и юридически лица - наематели или ползватели на общински имоти и терени, които са преустановили дейността си вследствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15/22.01.2021 г. (08-00-107/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, държавно –делегирана дейност.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становища: ПК по „Икономика, бюджет.ФПОС"
12. Разглеждане на Доклад с вх.№ 5/22.01.2021 г. (08-00-97/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2021 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2021 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 4/20.01.2021 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет - Годеч относно: Провеждане на конкурс за управител на „Медицински център – Годеч“ ЕООД, гр. Годеч
Вносител: Председателя на Общински съвет - Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 16/22.01.2021 г. (08-00-108/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на двуетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ №III - 420 от квартал 10 в град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 17/22.01.2021 г. (08-00-109/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отказ за закупуване на закупуване на едноетажна, масивна, жилищна сграда в УПИ № XXVIII-261, квартал 12, град Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 18/22.01.2021 г. (08-00-110/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно:Отказ за закупуване на двуетажна, масивна вилна сграда в УПИ № IV-общ. от квартал 5, село Губеш, община Годеч по реда на чл. 33 от Закона за собствеността.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище:  ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19/22.01.2021 г. (08-00-111/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на гр. Годеч, кв. 131.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 20/22.01.2021 г. (08-00-112/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изменение ПУП на с.Каленовци, кв. 14.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
19. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21/22.01.2021 г. (08-00-113/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на ПУП, с.Туден, местност „Дома“, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
20. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/22.01.2021 г. (08-00-114/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост, находящ се в УПИ XVI – кв. 53, гр.Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”
21. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23/22.01.2021 г. (08-00-115/22.01.2021 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2020 година. Приемане Общински план за младежта за 2021 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Младежта и спорта”
22.Други
22.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

 Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 27.01.2021 г. от 14,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.    
      
Maрия Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
22.01.2021 г.
===========================================================

 

Подкатегории