Съобщения

ЗАПОВЕД № 346 гр. Годеч, 01.09.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, писмо на Областния управител на Софийска област с изх. № 24-00-129#4/01.09.2021 г. и във връзка с Решение на Областния оперативен щаб – Софийска област от 01 септември 2021 г.

НАРЕЖДАМ:

I. Да се преустановят всички масови мероприятия – общински празници, събори, фестивали и други събития на територията на Община Годеч, считано от 01 септември 2021 г. до 30 септември 2021 г.

II. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на РУ на МВР – гр. Годеч и на г-жа Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:

Надя Сотирова

Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:

Ани Аспарухова

ст. експерт ПКВ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – БЕРКОВИЦА И ГОДЕЧ
организира обучения за местни лидери – земеделски производители, предприемачи и други
от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” на следните теми:

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ“
 09 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“; 
10 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч” и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на бизнес планове към СВОМР.

• Обучение на тема: "Управление и отчитане на проекти към СВОМР на МИГ в ИСУН 2020"
14 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
15 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”  и има за цел повишаване капацитета на бенефициентите и придобиване на знания и умения за  изпълнение и отчитане на проекти чрез ИСУН.

• Обучение на тема: „Обучения на млади хора по предприемачество и представяне на социалното преприемачество, като алтернативна възможност на заетост
16 септември 2021 г. от 09:30  часа в гр. Берковица, детски център „Камбанка“;
17 септември 2021 г. от 09:30 часа в гр. Годеч, зала на „Синдикален дом“.
Обучението е насочено към бенефициенти и потенциални кандидати - предприемачи, местни лидери, вкл. роми, младежи до 29 г. от територията на „МИГ – Берковица и Годеч”, желаещи да стартират собствен бизнес, да повишат капацитета си и да придобият на нови знания и умения за подготовка и изпълнение на проекти.

         Каним всички желаещи Броят на участниците в обученията е ограничен, като същите трябва да отговарят на изискванията, посочени в обявата.
       В срок до 07 септември 2021 г., желаещите да вземат участие в обученията, следва да се свържат с нас:
• Офис на МИГ – Берковица и Годеч – гр. Берковица, ул. д–р Иван Панов № 1, ет. 3, стая 305  или  на тел.: 0884 415 261;
======================================================

 

       Управителният съвет на Сдружение „МИГ- Берковица и Годеч“ взе решение за промяна на Условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения №BG06RDNP001-19.493  „МИГ-Берковица и Годеч“:- мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ към Стратегията за ВОМР на „МИГ - Берковица и Годеч“, финансирана по Програма за развитие на селските райони“ 2014-2020 г. Промяната касае удължаване на периода на прием за подаване на проектни предложения, като крайния срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 30.09.2021 г.

Вижте ТУК:  обява 19.2-4.1-493.
===============================================

     На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка ...

Заповед № РД-01-743 от 31.08.2021 г.  --  Вижте ТУК

Заповед № РД-01-745 от 31.08.2021 г.  -- Вижте ТУК: 

====================================================

     Община Годеч, РЗИ – Софийска област и МБАЛ Своге ЕООД организират временен имунизационен пункт в сградата на „Медицински център – Годеч”  на 28 и 29 август 2021 г. /събота и неделя/.

     Всички желаещи да се ваксинират срещу Ковид-19 ще имат възможността да го направят на посочените дати между 1000 и 1400 часа, след предварително записване и избор на ваксина.

     Всички граждани, които желаят да се ваксинират е необходимо да се запишат в срок до 1200 ч. на 26.08.2021 г. на тел. 0894 69 42 49 или на място в сградата на Община Годеч  - етаж 1 , стая №104 - г-жа Ани Аспарухова.

 
Изборът на ваксина е между "Пфайзер", "Модерна"и "Джонсън"
==================================================

Заповед № РД-01-712 от 19.08.2021 г.  на Министъра на здравеопазването     --    Вижте ТУК:

Заповед № РД-01-647 от 29.07.2021 г.  на Министъра на здравеопазването     --    Вижте ТУК:

==================================

Подкатегории