Съобщения

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 23.02.2017

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 23.02.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

О Б Я В А на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за ОВОС - 09.02.2017г.

О Б Я В А

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 6, ал. 1 и ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.)

Конкурс за длъжност „Финансов контрольор” в Общинска администрация - 07.02.2017

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Годеч – община Годеч, Област Софийска, гр. Годеч пл. „Свобода” №1, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, чл. 13, ал. 1, чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 116/06.02.2017 г. на Кмета на община Годеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Финансов контрольор” в Общинска администрация Годеч.

                                 1. Минимални специфични и допълнителни изисквания за заемане на длъжността са:

                -образователно – квалификационна степен – магистър

                - професионален опит 2 години

                -или ІV младши ранг;                    

                -специалност, по която е придобито образованието - икономика;

Обява на основание чл.6, ал.1 и ал.9 от Наредба за ОВОС - 31.01.2017

О Б Я В А

Силвия Златкова Микова
съобщава на засегнатото население:
Вижте ТУК 

ПОКАНА за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч - 31.01.2017г.

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.01.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Протокол от Общо събрание на РСУО регион Костинброд - 18.01.2017г.

На 18.01.2017г. от 13:00 часа, в община Костинброд, в сградата на Народно читалище "Иван Вазов 1947" - малък салон, се проведе Общо събрание на Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд, в изпълнение на чл.25, ал.3 от Закона за управление на отпадъците.

Вижте пълния текст на ПРОТОКОЛА:

Подкатегории