Съобщения

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от Общински гори

Годишен план за ползване на дървесина за 2017 г. от Общински гори на територията на община Годеч

==================================================

Съобщение за проведено публично обществено обсъждане - 21.06.2017г - на предварителен проект на Общ устройствен план на Община Годеч и Екологична Оценка към него

Информация за възложителя:

Възложител на Общ устройствен план и на Екологичната оценка към него е Община Годеч с адрес: п.к. 2240, гр. Годеч, пл.Свобода №1, тел. 0729/2-23-00, факс 0729/2-35-13, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., представлявана от Радослав Василев Асенов - Кмет на Община Годеч; Лица за контакти : Емилия Николова, Илиана Григорова

Проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане по реда на чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията, което ще се проведе на 21.06.2017 г. /сряда/ от 10,00 часа в голямата заседателна зала на етаж 2, стая 217 на общинска администрация, гр.Годеч, с адрес: п.к. 2240, гр. Годеч, пл. „Свобода” №1.

Към цялата статия:

Документи с промяна след обсъждането

================================================================

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. юни

ПОКАНА

за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския

съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.06.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Заповед № 372 / 18.05.2017 г. на РАДОСЛАВ АСЕНОВ – Кмет на Община Годеч, за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари през пожароопасния сезон и тяхното своевременно ликвидиране.

Заповед № 372 / 18.05.2017 г

 на РАДОСЛАВ АСЕНОВ – Кмет на Община Годеч

 за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари през пожароопасния сезон и тяхното своевременно ликвидиране.

.

Вижте пълния текст ТУК:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

П О К А Н А за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч - м. май

П О К А Н А

за свикване на заседание на Общински съвет – Годеч,

съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му

с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 31.05.2017 година от 09,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет – Годеч при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Ззаповед №368 от 11.05.2017 - относно забрана за ползване на водоеми

З А П О В Е Д

№ 368

гр. Годеч, 11.05.2017 г.

            На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Постановление № 182 от 24.07.1996 г. /ДВ, бр. 65 от 31.07.1996 г./, Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм /ДВ, бр. 43 от 30.05.1997 г./, Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане /ДВ, бр.25 от 08.03.2002 г./, чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост на територията на община Годеч, във връзка с писмо с изх. № 92.00-36/21.04.2017 г. на Областна администрация на Софийска област

Н А Р Е Ж Д А М:

Забранявам ползването на реки, напоителни канали, водоеми и други водни обекти на територията на Община Годеч, като зони за къпане, плуване и водни спортове, както и използването на плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел през настоящия плувен сезон 2017 г.

Подкатегории