Съобщения

Тестване на сисемата за предупреждение и оповестяване при бедствия и въздушна опасност (СИРЕНАТА) в гр. Годеч

СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на Наредбата за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, на 17 март (петък) в 11:00 часа в гр. Годеч ще бъде извършена проверка на техническото състояние и готовност на изградената сиренна система.

Обръщаме се към гражданите с молба да запазят спокойствие по време на теста.

=========================================================================================================

Обсъждане на проект за изменение на Наредба № 4 от 22.05.2008 г. за осигуряване на обществения ред, опазване на околната среда и общинската собственост

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в 30-дневен срок от настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в срок до 17.00 часа на 10.04.2017 г. в деловодството на общинската администрация.

Приложения:

1. Мотиви

2. Предложение за изменение на Наредба 4

=================================================================================================

Образец на заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

Одобрени образци на заявления по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ с Приложения № 1 и 2 и образец на декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

1. З А Я В Л Е Н И Е по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ

2. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Опис на видовете и броя пасищни селскостопански животни, отглеждани в животновъден обект

3. ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - опис на собствени и ползвани имоти с НТП – пасища, мери и ливади

4. Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ

============================================================

З А П О В Е Д № 161 - на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от ЗСПЗЗ, изменяне на договор с наемател Христо Димитров

З А П О В Е Д № 161/01.03.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи във връзка с протокол от 23.02.2017 г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на Община Годеч

Н А Р Е Ж Д А М:

На основание чл. 37м, ал. 4, т. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи изменям едностранно долуописания договор за наем на пасища, мери и ливади, сключен между Община Годеч и наемателя Христо Борисов Димитров.

Вижте пълния текст ТУК:

======================================================================================================

Заповед №160 - прекратяване на договори за наем, които не отговарят на условията на чл.37и ал.4 от ЗСПЗЗ

Заповед №160 / 01.03.2017 г.

На основание чл.44, ал.2, от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл.37м ал.4 т.3 от ЗСПЗЗ във връзка с протокол от 23.02.2017г. на комисия, назначена със заповед №107/01.02.2017 г. на зам.-кмета на община Годеч

НАРЕЖДАМ

Вижте пълния текст ТУК:

Допълнение към Заповед №160:

=========================================================================================================

З А П О В Е Д № 149 - относно забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии

З А П О В Е Д № 149

гр. Годеч, 27.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 125, ал. 1 от Закона за горите и във връзка с постъпило писмо на директора на ТП ,,Държавно горско стопанство – Годеч” с входящ № 53-00-06/14.02.2017 г., относно извършено залесяване през 2016 г. и извършена почвоподготовка през есента на 2016 г., с цел залесяване през 2017 г. в горски територии – държавна собственост

З А Б Р А Н Я В А М   :

Пашата на селскостопански животни в следните отдели и подотдели горски територии, както следва:

Подкатегории