Съобщения

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“.
Вижте обявата ТУК:
==========================

        Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.
Вижте обявата ТУК:
==========================

       Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към Стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.
Вижте обявата ТУК:
==========================

        Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“ обявява прием на проектни предложения към стратегия за ВОМР по мярка 19.2-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.
Вижте обявата ТУК:
==========================

    Лицата, на които са определени площи внасят по сметка за чужди средства сума в размер на средното годишно рентно плащане за землището в едномесечен срок от публикуване на настоящата заповед.
     Банкова сметка за чужди средства на Областна дирекция „Земеделие” - Банка: УниКредитБулбанк, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG67 UNCR 7000 3319 7337 51
     На основание чл. 37ж, ал. 12, във връзка с приложението на чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ, за ползвател, който не е заплатил сумите за ползваните земи, разпределени по  реда на чл. 37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ съгласно настоящата заповед, директорът на областната дирекция "Земеделие" издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището. В 7-дневен срок от получаване на заповедта ползвателите превеждат сумите по сметка на съответната областна дирекция "Земеделие".

Вижте архив на заповедите по землища ТУК:
===========================================

С П Р А В К А
по чл. 26, ал. 5 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО:  одобряване на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в Община Годеч за 2022 г.

     На основание чл. 66 и чл. 69, ал. 1, т. 1 от Административно – процесуалният кодекс /АПК/ и чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ проектът на План-сметката за приходите и разходите за такса битови отпадъци и определяне размера на промилите за такса битов отпадък в община Годеч за 2022 г. е публикуван на интернет страницата на Община Годеч, на 26.11.2021 година.
     В рамките на регламентирания по чл. 69, ал. 2 от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗНА срок от 30 дни, а именно до 29.12.2021 г. включително, в деловодството на Община Годеч не са постъпили предложения и становища по публикувания за обществени консултации проект.


Надя Тодорова
Директор Дирекция СДОКМДТ

==============================================================

Подкатегории