ЗАПОВЕД  № 76
гр. Годеч, 11.03.2020 година

    На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8  от ЗМСМА, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, след взето решение от Общинския щаб за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус /COVID 19/, във връзка с препоръка на националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р – 37/26.02.2020 г. на Министър-председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерски съвет на РБ на 08.03.2020 г., Заповед №РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, Заповед № ОА-62/09.03.2020 г. на Областния управител на Софийска област,
ЗАБРАНЯВАМ:
I. Организирането на традиционния пазар в центъра на града, който се провежда всяка сряда до второ нареждане.
II. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация и разлепването й на видни места.
III. Копие от настоящата Заповед да бъде изпратено на Началника на РУ на МВР-Годеч за сведение и изпълнение.
IV. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч и председател на общинския щаб на Община Годеч за координация и предприемане на мерки за предотвратяване на разпространението на коронавирус /COVID 19/.
V. Настоящата Заповед влиза в сила от деня на издаването й и е със срок на действие до второ нареждане.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ