ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

З А П О В Е Д  № 83
гр. Годеч, 13.03.2020 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с писмо на РЗИ – Софийска област с вх. № 32-00-21/13.03.2020 г. и Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването, с която се въвеждат противоепидемични мерки на територията на Република България,
НАРЕЖДАМ:

         I. На територията на община Годеч до 29.03.2020 г.
1.  Да се преустановят посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
2.  Да се преустановят учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в СУ „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Годеч. При възможност да се въведе дистанционна форма на обучение;
3.   Да се преустановят посещенията на децата в ДГ „Юрий Гагарин” – гр. Годеч;
4.   Да се преустановят всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
5.   Да се преустанови провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни;
6.    Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
7.    Да се преустановят детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации.
        II. Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната. 
      III. Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й пред сградата на общинската администрация.
      IV. Копие от настоящата Заповед да бъде изпратено на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
      V. Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на г-жа Надя Сотирова – зам.-кмет на Община Годеч и на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
                           РАДОСЛАВ АСЕНОВ  /П/
                           КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ