З А П О В Е Д  № 85
гр. Годеч, 14.03.2020 г.

     На основание чл.44, ал.1, т.1, т.4 и ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с променена заповед №РД-01-124/13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването заради  усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб
 НАРЕЖДАМ:
І.    Отменям моя Заповед № 83 от 13.03.2020 г.
ІІ.   На територията на община Годеч до 29.03.2020 г. се въвеждат следните противоепидемични мерки:
1.    Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници. На ресторанти и заведенията за бързо обслужване се разрешават доставки на адрес при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания. Всички търговски дейности, неупоменати по-горе, продължават да функционират по досегашния ред при строго спазване на санитарно-хигиенните изисквания.
2.    Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и други) в СУ”проф. д-р Асен Златаров”. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
3.    Преустановяват се посещенията на децата в ДГ” Юрий Гагарин”;
4.    Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
5.   Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни (концерти, конференции, спортни, фитнес зали и други);
6.    Преустановяват се провеждането на частни мероприятия  с масов характер на открито и закрито;
7.    Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации;
8.    Преустановява се клубната дейност на клубовете на пенсионера;
9.    Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
10.    Забранява се струпването на много хора на едно място на открито на обществени места.
ІІІ.   Срокът и обхвата на мерките по т.ІІ може да бъде променен с нова Заповед в зависимост от развитието на епидемичната обстановка в страната или общината.
IV.   Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч.
V.    Настоящата Заповед да бъде сведена до знанието на населението чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч, поставянето й пред сградата на общинската администрация, кметствата по селата и други публични места.

               РАДОСЛАВ АСЕНОВ   /П/
               КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================================