ЗАПОВЕД гр. Годеч, 14.09.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и т. 1 от Заповед № РД-01-489 от 31.08.2020 г. на Министъра на здравеопазването, във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г. и Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19

НАРЕЖДАМ:

I. Присъствените учебни занятия за учебната 2020-2021 година в ДГ „Юрий Гагарин“ град Годеч да се осъществяват при стриктно спазване на комплекс от общи и препоръчителни мерки и правила указани в Насоките за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19, публикувани на официалната интернет страница на Министерство на образованието и науката.

II. При провеждането на учебни занятия в детската градина директора, персонала и логопеда на ДГ „Юрий Гагарин“ са длъжни да спазват следните задължителни мерки:

1. Да се спазват общите здравни мерки.

            2. Да не се допуска събиране на едно място на персонал от детската градина освен ако това не е необходимо за опазване здравето и живота на децата, както и контакти на член от персонала на детската градина с повече от една група.

3. Задължително носене на маска или шлем в общите закрити части на сградата на детската градина - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, административни помещения - от директор, всички учители, медицинските лица, помощник-възпитатели, административен и помощен персонал, в т. ч. и от външните за институцията лица.

4. Педагогическите специалисти, помощник-възпитателите и медицинските лица периодично да провеждат игри или разговори в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на децата, за спазването на правилата за лична хигиена, както и на правилата в детската градина и навън, които могат да предпазят тях и техните семейства.

5. Педагогическите специалисти, помощник-възпитателите и медицинските лица да напомнят на децата да не разменят чаши и прибори за хранене помежду си.

6. Педагогическите специалисти, помощник-възпитателите и медицинските лица да дават личен пример за спазване на правилата и мерките в детската градина.

III. При организиране работата на детската градина директора - г-жа Зорка Александрова е длъжна да предприеме следното:

1. Да осигури маски или шлемове за учителите, помощник-възпитателите, другите педагогически специалисти, медицинските лица и помощния персонал. Носенето на защитни маски за лице се препоръчва пред носенето на шлемове.

2. Да осигури необходимите средства за дезинфекция съгласно инструкции за алгоритъм на извършването й, находящи се на следният интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/ncipd_recomm_disinfection_covid19_dobavjane_grajdani.pdf

3. Да осигури необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала и децата и особено отлична хигиена за измиване на ръцете.

4. Да създаде организация при приемането на децата в детската градина, съгласно указанията и след предоставяне на необходимите документи съгласно Наредба № 3 от 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

5. Да упълномощи медицинското лице, което да приема децата в детската градина  при използване на необходимите индивидуални предпазни средства.

6. Да определи лице отговорно за спазването на правилата във връзка с епидемията.

7. Да изготви правила за регулирането на влизането и излизането в/от сградата на детската градина, без струпване на входа при спазване на дистанция.

8. Да изготви график за приемането и изпращането на децата от отделните групи.

9. Да изготви протоколи за почистване и за дезинфекция на сградата на детската градина.

10. Да създаде организация за максимално ограничаване на контактите между децата от различни групи при осъществяване на дейности по обща подкрепа, както и на дейностите по чл. 19 от Наредба № 5 от 2016 г. за предучилищното образование (педагогически дейности, които не са дейност на детската градина, организирани при заявено желание на родителите и срещу заплащане).

11. Да постави на видно място информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, респираторен етикет и носене на защитни маски.

IV. Родителите на децата, които посещават детска градина са длъжни:

1. Да уведомят директора за датата, на която детето ще започне да посещава детска градина.

2. Да подготвят предварително необходимите документи за прием в детската градина.

3. Да се запознаят с предоставените им от детската градина препоръки за спазване на правила, хигиена и психично здраве по време на реадаптацията на детето им.

4. При водене на децата или вземането им от детската градина да изчакат на нужното разстояние, за да се предотврати струпване на хора.

5. Да не водят децата в детската градина, когато забележат признаци на заболяване.

6. Да придружават детето си само до мястото за прием, без да влизат в сградата на детската градина, освен ако не бъдат помолени за това, но в този случай стриктно да спазват изискванията за хигиена на ръцете и носене на защитна маска за лице.

7. Да осигурят поне два броя маски, в случай че носенето на маска е по препоръка на лекуващия/личния лекар на детето.

V. Директора и персонала на ДГ „Юрий Гагарин“ да се запознаят и стриктно да следват протокола при съмнение или случай на COVID-19 в детската градина, съгласно Насоки за работа на детските градини през учебната 2020-2021 година в условията на COVID-19.

VI. В срок до 23 септември 2020 г. г-жа Зорка Александрова да ми предостави доклад за предприетите действия по заповедта.

VII. Тази заповед отменя моя Заповед № 167/22.05.2020 г.

VIII. Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Зорка Александрова – директор на ДГ „Юрий Гагарин“ град Годеч.

IX. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето и на информационното табло пред сградата на Община Годеч.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ  АСЕНОВ     /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:  

Валя Манова

Секретар на Община Годеч

Изготвил:

Ани Аспарухова

ст. експерт ПКВ