ЗАПОВЕД № 434 -- относно въведените противоепидемични мерки - 26112020

ЗАПОВЕД  № 434
гр. Годеч, 26.11.2020 г.

         На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
I. На територията на община Годеч стриктно спазване на въведените временни противоепидемични мерки със Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на Министъра на здравеопазването, считано от 23.30 часа на 27 ноември 2020 г. до 21 декември 2020 г.
1. Преустановяват се присъствените учебни занятия в СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ - гр. Годеч. Решението за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние се взема от Министъра на образованието и науката при условията и по реда на чл. 105, ал. 6 и чл. 115 а, ал. 1, ал. 4 и ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Преустановява се провеждането в присъствена среда на групови извънкласни дейности и занимания, дейности по интереси, занимални и други, организирани в училищна и извънучилищна среда за всички възрастови групи.
3. Преустановяват се присъствените групови занятия в езикови центрове, образователни центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица.
4. Преустановяват се посещенията в ДГ „Юрий Гагарин“ - град Годеч.
5. Преустановява се провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма.
6. Преустановява се провеждането на всички културни и развлекателни мероприятия (кина, галерии, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство и други). Изключение се допуска по отношение на театрите, при заетост на местата до 30 % от общия им капацитет, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и задължително поставяне на защитни маски за лице.
7. Нe се допуска организирането и провеждането на събирания и тържества от частен характер (сватби, кръщенета, погребения и други) с присъствие на повече от 15 човека.
8. Преустановяват се посещенията на фитнес центровете и залите за групови занимания към тях.
9. Преустановяват се посещенията във всички заведения за хранене и развлечения по смисъла на чл. 124 от Закона за туризма. Допускат се само доставки или вземане на храна за дома и офиса.
10. Преустановяват се посещенията в игралните зали и казина.
11. Преустановява се провеждането на групови туристически пътувания (екскурзии) с организиран транспорт в страната и в чужбина и групови посещения на туристически обекти в страната.
12. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват търговски, административни или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, и чиято дейност не е преустановена с тази заповед, създават организация за контрол на броя на клиентите в съответния обект, като не допускат повече от 1 човек на 3 кв. м.
13. Работодателите и органите по назначаване да организират работния процес на работниците/служителите в дистанционна форма (работа от разстояние/надомна работа), където е възможно, като допускат присъствена работа на най-много 50 % от персонала.
14. Магазините за хранителни стоки да организират работата си, като не допускат лица под 65-годишна възраст в съответните обекти в часовете между 8.30 и 10.30 часа.
15. Посещенията на външни лица в „Дома за стари хора“ и „Центъра за рехабилитация“ в гр. Годеч, ул. Теменуга № 1 и терапевтична общност „Феникс“ в село Бракьовци, община Годеч се допускат по изключение и по преценка на лицата, които отговарят за управлението им при спазване на въведените противоепидемични мерки и представяне на декларация от посетителя, че не е в контакт със заразно болни, няма признаци на остро респираторно заболяване и ще спазва въведените противоепидемични мерки на територията на институцията. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.
16. Дейностите, които не са преустановени или забранени с тази заповед, се провеждат  при  спазване  на всички противоепидемични мерки,  въведени със  Заповед  № РД-01-675 от 25.11.2020на Министъра на здравеопазването.
II. Заповед № 422/13.11.2020 г. се отменя.
III. Заповедта влиза в сила от 23.30 часа на 27.11.2020 г.
IV. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
V. Копие от настоящата заповед да се изпрати на Началника на РУ на МВР – гр. Годеч за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник-кмет на Община Годеч

Изготвили:
Ани Аспарухова
ст. експерт ПКВ