ЗАПОВЕД № 22 -- относно промяна във въведените противоепидемични мерки - 20012021

ЗАПОВЕД  № 22
гр. Годеч, 15.01.2021 г.

      На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, т. 4, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. и във връзка със Заповед № РД-01-20 от 15.01.2021 г. на Министъра на здравеопазването и чл. 63, ал. 9 от Закона за здравето
НАРЕЖДАМ:
      I. Изменям и допълвам моя Заповед № 434 от 26.11.2020 г., изм. и доп. със Заповед № 452 от 21.12.2020 г., както следва:
1. Създава се т. 1б:
„1б. Изключение от забраната по т. 1 се допуска и по отношение на присъственото провеждане на:
а) приравнителни изпити при преместване на ученик;
б) изпити за определяне на срочна оценка по учебен предмет или модул, ако ученик е допуснал повече от 25 % отсъствия по предмета/модула и няма възможност да се оформи срочна оценка, или за ученик в индивидуална/дистанционна форма, чието обучение включва изпити за срочна оценка;
в) изпити за определяне на годишна оценка за ученик в самостоятелна форма на обучение;
г) индивидуални дейности – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка в случаите, когато е обективно невъзможно провеждането им от разстояние в електронна среда;
д) областни и общински кръгове на олимпиади и състезания, когато не могат да се проведат от разстояние в електронна среда.

1в. Дейностите по т. 1б се провеждат при възможност индивидуално и при спазване на следните противоепидемични мерки от всички участници: задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1,5 м и недопускане до участие лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, кашлица, затруднено дишане, загуба на обонянието, нарушение или загуба на вкуса и други).“
     II. Заповедта влиза в сила от 16.01.2021 г.
    III. Настоящата заповед да бъде сведена до знанието на жителите на община Годеч чрез публикуване на интернет страницата на Община Годеч и поставянето й на информационното табло пред сградата на Община Годеч.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова - заместник-кмет на Община Годеч.


РАДОСЛАВ АСЕНОВ /П/
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

=====================================================