География

Община Годеч е разположена в Софийска област. Тя включва един град и 19 съставни селища. Населението към 26.08.2011г.  наброява 5431 житела. Град Годеч е разположен сред широка котловина в долината на р. Нишава между планините Видлич, Понор и Чепън – предпланини на Западна Стара планина, на 45 км северозападно от гр. София.Община Годеч Надморската височина на Годечкия регион се движи между 700 и 1 400 м. Релефните форми благоприятстват развитието на земеделието в южните части на жилищната система, където е разположена по-голямата част от обработваемата земя. Склоновете на Стара планина са заети от пасища. Годечката селищна система попада в умерено - континенталната климатична област. В резултат на своеобразните релефни форми в района се формира характерен микроклимат. Отвореността на района от запад способства за нахлуването през цялата година на запад - северозападни ветрове, докато североизточните са рядкост. Зимата е умерено студена, а лятото умерено топло. Средната годишна температура е около 9.60С. Най-студен месец е януари – средната месечна температура е минус 2.30 С, а най-топъл месец е юли с 320С. Абсолютните минимални температури са регистрирани през месец януари – минус 19,2.00С. Абсолютните максимални температури се регистрират през месеците юли и август и достигат до 37.0 –39.00С. Годишната сума на валежите се движи от 593 – 325ml/m2 до 972 ml/m2 за много влажните години.