За проекта

Изпълнители

Екип за изпълнение и управление на проекта
Строител е ДЗЗД ,,Спорт за Годеч 2013“- гр. София с участници - ,,Билдинженеринг В.В.Р.“ ООД , „Хидрострой” – гр. Перник и „Лоримар 13” ООД - гр. София.
Проектант и авторски надзор: „Архитектпроект” ЕООД - гр. София
Строителен надзор: „Глоса” ЕООД
Управление и мониторинг: „Европартнерс консулт” ООД - гр.София
Заявление за кандидатстване и направа на процедури за избор на изпълнители на отделните дейности: „Еконсулт-11” ЕООД - гр. София
Осигуряване на публичност и информация: „Агенция Про Уей” ЕООД

Цели на проекта

Обща цел
Общата цел на проекта е да подобри качеството на живот в общината посредством рехабилитация на наличната и изграждане на нова спортна инфраструктура.Главната цел на проекта е да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих в общината, което да допринесе за задържане на населението и за привличане на повече туристи.

Дейности

Дейност 1: Попълване на заявление за кандидатстване
Изготвяне на заявление за кандидатстване за финансиране на проекта. Заявлението ще бъде изготвено съгласно изискванията и добрите практики в тази област. Проектът ще бъде подробно разписан, като в документацията ще бъдат описани всички дейности и очаквани резултати. Ще бъдат посочени и ползите, за които ще допринесе осъществяването на проекта – което е ключов елемент за неговото одобрение и изпълнение.

Целеви групи

Целевите групи, които ще бъдат пряко и положително повлияни от проекта са:
• Населението на град Годеч (4520 жители) и цялата община Годеч (5208 жители) и в частност деца, млади и трудоспособни местни жители, местни спортисти;
• Туристите в общината, любители и професионални спортисти от цялата страна;
• Бизнеса;
• Хора в неравностойно положение (инвалиди).

Очаквани резултати

По Дейност 1: Попълване на заявление за кандидатстване
> Изготвяне на качествено проектно предложение.
Успешно кандидатстване и защита на проекта по мярка 321„Основни услуги за населението и икономиката на селските райони“.

По Дейност 2: Изработване и одобрение на работен проект