Обща цел
Общата цел на проекта е да подобри качеството на живот в общината посредством рехабилитация на наличната и изграждане на нова спортна инфраструктура.Главната цел на проекта е да се подобри жизнената средата и качеството на живот в частност да се погрижим за здравето, удобството и възможностите за спорт и отдих в общината, което да допринесе за задържане на населението и за привличане на повече туристи.

Подобряването на спортната инфраструктура благоприятства за достъпността на района, развитието на малките и средни предприятия и привличането на инвестиции, което пък ще доведе до икономически растеж и повишаване на привлекателността за живеене в района. Спортната инфраструктура е важно условие за усвояването на туристическия потенциал и подобряване на средата на живот и облика на населеното място.
В дългосрочен аспект пък, постигнатият икономическия растеж, ще донесе социални и икономически ползи за обществото и населението на град Годеч, под формата на печалба от собствен бизнес и развит туризъм, нормални инфраструктурни условия за живот и висока заетост.

 

Конкретни цели
Подобряване качеството на живот на населението на община Годеч, свързано с предоставяне на нови възможности за спорт и отдих на местното население. То следва да бъде постигнато чрез изграждане на спортна зала и на нови съоръжения.
Конкретната цел на настоящия проект е да се подобри, обнови и модернизира част от спортната инфраструктура, което да подобри инфраструктурата в общинския център и да осигури нормални възможности за спорт и отдих на местни и външни граждани, туристи и др.
Реконструкцията предвижда:
• Изграждане на игрище за футбол;
• Изграждане на трибуни за зрители;
• Изграждане на многофункционална спортна зала;
• Изграждане на спортни уреди, включително фитнес на открито;
• Цялостно благоустрояване на района;
• Проект за паркоустройство с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи;
• Нови информационни табели и средства за популяризиране на обекта.
Това осезаемо ще подобри качеството на живот, не само за живеещите в града, но и за населението на цялата община, тъй като населеното място е и общински център.
Община Годеч е сред 178-те малки общини в България, които се характеризират с вътрешен статус. В същото време, тази община може да се определи като община в неравностойно положение по отношение на местоположението, нивото на развитие и структурата на местната икономика и общинското равнище, поради което се изисква по-интензивна подкрепа за развитието й. Това положение на общината и фактът, че се намира извън градския агломерационен ареал, а в същото време има капацитет да играе ролята на важен икономически център, съдействайки за икономическата и социална активност на прилежащата територия, определя и изпитването на остра потребност от инвестиции в община Годеч за стимулиране на развитието.