Дейности

Дейност 1: Попълване на заявление за кандидатстване
Изготвяне на заявление за кандидатстване за финансиране на проекта. Заявлението ще бъде изготвено съгласно изискванията и добрите практики в тази област. Проектът ще бъде подробно разписан, като в документацията ще бъдат описани всички дейности и очаквани резултати. Ще бъдат посочени и ползите, за които ще допринесе осъществяването на проекта – което е ключов елемент за неговото одобрение и изпълнение.

Дейност 2: Изработване и одобрение на работен проект
С оглед подготовката на Община Годеч за кандидатстване по мярка 321 на ПРСР и изработването на работни проекти е сключен договор с фирма „Архитект Проект” ЕООД - гр. София. Договорът включва проектиране и геодезическо замерване.
Тази дейност е извършена преди подаване на проектното предложение.
Обосновка на дейността:
Съдържанието на проектите е в съответствие с Наредба №4 / 2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

Дейност 3: Направа на процедури за избор на изпълнители
С цел избор на изпълнители на отделните дейности, включени в проекта, ще бъдат направени съответните законови процедури. Дейността включва подготовка на документи за кандидатстване по процедурите и изисквания към кандидатите, необходими за успешното и качественото осъществяване на конкретните дейности, предмет на настоящия проект.
Процедурите ще бъдат изготвени и осъществени съгласно законовите разпоредби и така, че да гарантират избора на най-подходящия изпълнител според предмета на съответната дейност.

Дейност 4: Изпълнение на СМР на обекта
Дейността предвижда следните основни видове работи:
• Изграждане на игрище за футбол;
• Изграждане и обновяване на трибуни за зрители;
• Изграждане на комбинирано спортно игрище;
• Изграждане на спортни уреди, включително фитнес на открито;
• Изграждане на детска площадка;
• Цялостно благоустрояване на района;
• Проект за паркоустройство с подходящи дървесни и храстови видове и паркови елементи;
• Нови информационни табели, и средства за популяризиране на обекта;
• Изграждане на каса, паркинг, трафопост, дизелагрегат и ограда.
Обосновка на дейността:
С проекта се цели подобряване условията на живот в гр. Годеч чрез благоустрояване и озеленяване на спортния терен, което е в съответствие с основните цели на мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” на Програма за развитие на селските райони, а именно: Мярката има за цел да насърчи на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на спорта; разнообразяване и подобряване на спортната инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители в селските райони.
С реализацията на проекта ще се повиши привлекателността на Община Годеч и качеството на живот в града.

Дейност 5: Строителен надзор
Основната функция на строителния надзор е осигуряване на качеството на строителните дейности, посредством независим надзор върху тяхното изпълнение. Ще бъде сключен договор с лицензиран консултант или фирма - изпълнител за упражняване на надзор по време на строителството, избрана от кандидата чрез процедура по ЗОП.
Дейностите, които ще бъдат извършени, включват:
• Подготовка за откриване на строителната площадка;
• Упражняване на непрекъснат Строителен надзор по изпълнението на строежа относно спазването на изискванията към строежите, съгласно чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ;
• Изготвяне на всички актове по Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството до завършване на строежа;
• Съставяне на Констативен акт удостоверяващ, че строежът е изпълнен съобразно одобрените Инвестиционни проекти, заверената Екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл.169, ал.1 и 2 и условията на сключения Договор.
Тази дейност ще се извършва по време на целия период на изпълнение на проекта.
Обосновка на дейността:
Съгласно изискванията за Закона за устройство на територията, строителният надзор е неразделна част от строителния процес.

Дейност 6: Управление и мониторинг на проекта
Тази дейност включва цялостно управление на проект и мониторинг. Проследяващ изпълнението на различните дейности и постигнатите в даден момент резултати. Дейността ще се осъществява от изпълнител с доказан опит в областта.

Дейност 7: Информация и публичност на обекта
По дейност информация и публичност е предвидено:
• Осъществяване на 2 пресконференции - в началото и края на проекта.
На тях ще бъдат поканени представители на всички заинтересовани страни – жители на града, представители на Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и Областната разплащателна агенция, местни и регионални медии, Областна управа. По време на пресконференцията за старт на проекта присъстващите ще бъдат запознати с основните цели дейности и източници на финансиране на проекта. Ще се популяризира донорската дейност на Европейския съюз в страната ни и конкретно инициативите на територията на Община Годеч.
• Ще се изработят следните материали за осигуряване на публичност:
- Информационни табели – 2 броя;
- Периодично по време на изпълнение на проекта ще бъде изготвяна информация, която да бъде качвана на интернет страницата на Община Годеч
- Направа на брошури - 1000 бр. с цел популяризиране на проекта.
Всички материали и мероприятия по осигуряването на публичност ще са в пълно съответствие с насоките за осъществяване на мерките по информация и публичност и ще се изготвят по начин, представящ достатъчно ясно, че финансирането е осигурено от Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейски съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Обосновка на дейността:
Поставянето на информационни табели е задължително съгласно Наредба 24/29.07.2008г., издадена от Министъра на земеделието и храните.