Целевите групи, които ще бъдат пряко и положително повлияни от проекта са:
• Населението на град Годеч (4520 жители) и цялата община Годеч (5208 жители) и в частност деца, млади и трудоспособни местни жители, местни спортисти;
• Туристите в общината, любители и професионални спортисти от цялата страна;
• Бизнеса;
• Хора в неравностойно положение (инвалиди).


В допълнение към основните целеви групи следва да се посочат и всички други потенциални туристи от страната, които, независимо от възрастови характеристики, могат да бъдат привлечени от новите условия за различни видове туризъм, предимно спортен, селски и екотуризъм.
Първата целева група са жителите на град Годеч, деца, млади и трудоспособни местни жители, местни спортисти. Включеният в настоящия проект спортен комплекс се намира близо до центъра на града. С реализацията на проекта ще бъдат задоволени потребностите за достъп до качествена инфраструктура за спорт и отдих. Ще бъдат реконструирани съществуващите и изградени нови съоръжения за практикуване на различни видове спорт. Тези съоръжения в най-голяма степен ще задоволят потребностите на основната целева група на проекта – жителите на гр. Годеч, децата, младите и трудоспособни местни жители, като инвестицията ще даде възможност за задържане на младите хора чрез осигуряване на нормални условия за живот .
Втората целева група са туристите и гостите на Годеч, любители и професионални спортисти от цялата страна, интересуващи се от уникалната природа и забележителностите на този край.
Трета целева група е бизнесът, свързан със спорта и туризма. Макар, че изпълнението на настоящия проект би се отразило на бизнеса в община Годеч като цяло, пряко и най-силно благоприятното въздействие ще се отрази на онези от предприемачите, чиито обекти са разположени в близост до спортния терен, подлежащ на интервенция.
Тази трета целева група ще има полза от проекта, тъй като ще бъде използван и разширен потенциала на региона да посреща гости и туристи с различни интереси, както и инвеститорският интерес за развиване на бизнес в услуга на спорта и туризма. Нещо повече, ще се подобри имиджа на общината като туристическо място с уредени условия за живот, почивка, спорт и красива природа.
Четвърта целева група включва хора, поставени в неравностойно положение (инвалиди). Всички съоръжения, разположени в спортния комплекс освен, че са достъпни за инвалиди като зрители е предвидена възможност да бъдат използвани и за спортни цели от същите. Освен достъпа до трибуни и тоалетни сме предвидили възможност инвалидите да ползват и всички спортни съоръжения включително и разположените покрай терена уреди за фитнес на открито.
Изборът на целевите групи се обуславя от спецификата на проекта – реконструкция на общинския спортен комплекс в община Годеч. Изпълнението на проекта представлява възможност за цялостното обновяване на инфраструктурата за спорт и отдих в населеното място и общината като цяло. Едно от приоритетните направления в политиката на общината е именно създаването и поддържането на необходимите условия за системно практикуване на физически упражнения и спорт като едно от важните условия за подобряване на здравето и физическото развитие на населението.
Същевременно основните целеви групи на проекта – децата, младите и трудоспособни местни жители, както и местните спортисти, изпитват сериозни трудности при задоволяването на своите нужди от този характер. Те имат разнообразни потребности като децата и младите хора се нуждаят от условия за любителско практикуване на различни спортни и физически упражнения, докато спортистите се нуждаят от съвременни съоръжения за професионална спортна дейност. За съжаление към настоящия момент общинската спортна база, която включва единствено стадион, в голяма степен е нефункционална, не отговаря на нуждите на местните жители и не може да задоволи техните потребности. Именно поради тази причина настоящият проект е от изключително значение, защото неговата реализация ще позволи на общината да реконструира и разшири съществуващата база и да осигури качествени условия за системни спортни занимания на децата и младите хора, и утвърждаването на спорта като основен компонент на здравословния начин на живот, както и за подпомагане дейността на спортните клубове.
Изпълнението на планираната инвестиция е от особено значение и за останалите целеви групи, състоящи се от любители и професионални спортисти от цялата страна, както и други потенциални туристи от страната. Рехабилитацията на съществуващите съоръжения и изграждането на новия комплекс за спорт и отдих, в комбинация с природните дадености и климатичните условия в местността, могат да развият потенциала на общината като туристическа дестинация за различни видове туризъм, предимно спортен, селски и екотуризъм.
В допълнение, туристическата популярност на община Годеч може да бъде повишена и посредством организиране на редица културни мероприятия в обновения спортен комплекс. Общината е институцията, която трябва да решава редица обществени проблеми и да предлага и поддържа публични блага, необходими за живущото в нея население. Като цяло, във всяка своя дейност, общината цели да допринесе за благополучието на местните хора. Именно поради тази причина, и в основата на настоящия проект стои населението на община Годеч и най-вече това на град Годеч като основна целева група.
Останалите две целеви групи са избрани, тъй като имат пряко отражение върху икономическия ръст и повишаване качеството на живот на жителите на общината. Освен, че туристите и малкия и среден бизнес са пряко засегнати от предмета на проекта, а именно не добрата спортна инфраструктура, тяхното присъствие в общината оказва съществено влияние за нейното развитие чрез: разкриване на нови работни места, повишаване благо-състоятелността на населението от притока на външни средства, събуждане на инвеститорски интерес, алтернативни начини за препитание извън селското стопанство и др. Това прави тези две целеви групи важен фактор за разкриване на нови възможности за подобряване на жизнената среда и развитие на общината.
Нуждите на целевите групи са определени както следва:
• Подобряване на недобре развитата спортна инфраструктура - силно амортизирана, разбита и често липсваща в населените места;
• Повишаване привлекателността на района и създаване на нормална среда за спорт и туризъм;
• Подобряване на жизнената среда и задържане на младите, предприемчиви и добре образовани хора в общината;
• Подобряване условията за създаване и развитие на бизнес.