Стратегии

          Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч е приета от Общински съвет – Годеч с решение № 45/2021 г., на основание чл. 197, ал. 1 и ал. 2  от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Стратегията е разработена в изпълнение на разпоредбата на чл. 197 от ЗПУО и чл. 5 от Наредбата за приобщаващото образование.

Вижте ТУК:  " Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община Годеч"

==================================

    Настоящата Стратегия за управление на общинската собственост се приема на основание чл. 8, ал. 8 от Закона за общинската собственост и обхваща четиригодишен период – 2020-2023 г. По своята същност Стратегията е отворен управленски документ и може да търпи изменения. Стратегията е основа за приемане от Общински съвет-Годеч на четири годишни програми за управление и разпореждане с общинска собственост, по една за всяка финансова година – 2020, 2021, 2022, 2023 г.

Вижте ТУК:  Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2020 – 2023 г.
  Настоящата стратегия е приета с Решение №  1 от Протокол № 1 от 30.01.2020г. на Общински съвет-Годеч.

===================================================