Текущи процедури

Процедура - 103-20 - публикуване

Към цялата документация


ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ

ПРЕДМЕТ:  „Съхранение и обезвреждане на неопасни отпадъци от община Годеч, както и всички междинни операции по депониране на същите “

Kраен срок за подаване на оферти: 11:00 часа на 23.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:30 часа на 23.06.2020 г.

Решение   
Покана     
Образци за изтегляне 
Технически спецификации 
Проект за Договор 

 

 

Процедура - 102-20 - публикуване

Към цялата документация

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ  

ПРЕДМЕТ:  „Строителен надзор на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и частична рехабилитация на канализацията на гр. Годеч“ част II –етап 5 и етап 10 “

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 04.06.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 05.06.2020 г.

Решение 
Обявление 
Образци за изтегляне 
Документация за участие
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА 
Работен Проект - 1 част 
Работен Проект - 2 част 
Работен Проект - 3 част 
Работен Проект - 4 част 
Работен Проект - 5 част 
====================================================

Процедура - 101-20 - публикуване

Към цялата документация

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ПАЗАРНИ  КОНСУЛТАЦИИ ПО РЕДА НА  ЧЛ.44  ОТ ЗОП

ПРЕДМЕТ:  "Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в град Годеч – о. т. 403-320 и път III – 8132 – о. т. 320–175“ - етап IV („Tротоарна мрежа в град Годеч, успоредна на път III-813 и път III-8132 (от о.т. 164 до о.т 175)"

Срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 20.05.2020 г.

Покана   
Технически спецификации 
Образци за изтегляне

Процедура - 100-20 - публикуване

Към цялата документация

Обществена поръчка по реда на глава двадесет и шеста от ЗОП
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА

ПРЕДМЕТ:  "Доставка на хранителни продукти за проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Годеч"
Забележки: поръчката включва единадесет обособени позиции

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 07.05.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 11:00 часа на 08.05.2020 г.

Обява за общ. поръчка  
Документация за участие 
Технически спецификации 
Образци за изтегляне
Проект за Договор 

Процедура - 099-20 - публикуване

Към цялата документация

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ 

ПРЕДМЕТ:  „Зимно поддържане – снегопочистване и опесъчаване на общинските пътища на територията на Община Годеч и снегопочистване на уличната мрежа на населените места в община Годеч през 2021 г.”

Kраен срок за подаване на оферти: 17:00 часа на 15.04.2020 г.
Срок за отваряне на офертите: 13:30 часа на 16.04.2020 г.

Решение 
Обявление 
Образци за изтегляне  
Документация за участие 
Технически спецификации 
Проект за Договор 
МЕТОДИКА  
espd-request