ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

З А П О В Е Д № 131
гр.Годеч 14.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 108/26.02.2019 г. и Протокол от 14.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 129/14.03.2019 г. 

           ОПРЕДЕЛЯМ ЕООД „РАВИК Д” с ЕИК 201076871 ... спечелило търга за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в сградата на ул.„Бригадир” №2   ...

Вижте ТУК:

===============================

З А П О В Е Д № 130
гр.Годеч 14.03.2019 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 108/26.02.2019 г. и Протокол от 14.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 129/14.03.2019 г. 

           ОПРЕДЕЛЯМ ЕООД „РАВИК Д” с ЕИК 201076871 ... спечелило търга за отдаване под наем на помещение № 7  ...

Вижте ТУК:

===================================================

З А П О В Е Д № 124
гр.Годеч 11.03.2019 г.

        На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 104/20.02.2019 г. и Протокол от 08.03.2019 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 120/07.03.2019 г.
ОПРЕДЕЛЯМ  ЕООД „Биляна 99” с ЕИК 205524496 .... за спечелило търга ...

Вижте ТУК:

=============================================

ВИЖТЕ

О Б Я В А

На основание чл. 37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и заповед №117 от 28.02.2019 г. на зам.-кмета на Община Годеч

О Б Я В Я В А М :

      Процедура за отдаване под наем за индивидуално ползване на общински  пасища, мери и ливади на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно списък на всички свободни пасища, мери и ливади към 01.10.2019 г., приет с решение от Протокол от 28.02.2019 г. на Общински съвет-Годеч.

     Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и/или до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. На правоимащите лица, които отглеждат говеда с предназначение за производство на месо и животни от местни (автохтонни) породи, се разпределят до 20 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 40 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория. 

Срок за подаване на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ: от 01.03.2019 г. до 10.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
Одобрените образци на заявленията по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите.
Общинските поземлени имоти с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади се отдават под наем при спазване на изискванията на чл. 37и, ал. 1 – 12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
Срок на договорите: на основание чл. 97, ал. 7 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на територията на Община Годеч определям срок на договорите от 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2019 година.
Списък на имотите с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади на територията на Община Годеч по землища, свободни към 01.10.2019 година:

ВИЖТЕ  ПРИЛОЖЕНИЯТА:
1. Обява
2.  Списък на имотите 

=========================================================

Заповеди с нимера от 110 до 114, за сключване на договор за наем на земеделски имоти, имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, с участници, класирани на второ място в публичен търг  от 25 януари 2019 г.

Вижте ТУК:

==================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 107/26.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение с площ от 285.00 кв.м, находящо се на първи етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” №2, гр.Годеч /бивше БКС/, УПИ IV в кв.67 по плана на гр. Годеч.
Помещението се отдава за производствена дейност.
Първоначалната цена на гореописаното помещение е калкулирана съгласно    тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи във първа зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г. на Общински съвет - Годеч.
Условия на търга:

 1. Начална тръжна цена за имота – 570.00 /петстотин и седемдесет/ лева месечно без включен ДДС.
 2. Стъпка за наддаване – 10.00 /десет/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 60.00 /шестдесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 13.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 13.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на предложение за участие в търга – до 16.00 часа на 13.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 14.03.2019 г. от 10.30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

Срока за отдаване под наем на помещението е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора.
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.

====================================================================

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1
В изпълнение на Заповед № 108/26.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А : 
Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение № 7 с площ от 19.00 /деветнадесет/ кв.м, находящо се на втори етаж в Административната сграда на ул.„Бригадир” № 2, гр. Годеч /бивше БКС/, УПИ IV в кв.67 по плана на гр. Годеч.
Помещение № 7 се отдава за офис.
Първоначалната цена на гореописаното помещение е калкулирана съгласно    тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи в първа зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г. на Общински съвет - Годеч. 
Условия на търга:

 1. Начална тръжна цена за имота – 57.00 /петдесет и седем / лева месечно без включен ДДС.
 2. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 13.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 13.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 27.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на предложение за участие в търга – до 16.00 часа на 13.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 14.03.2019 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч

Срока за отдаване под наем на помещения № 7 е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора. 
За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==========================================================

О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 103/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А : 

I.    Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / XIV–общ. с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м. в кв.120 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска. 

 II.  Условия на търга:    

 1. Начална тръжна цена за имота – 8 330 /осем хиляди триста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 118/27.12.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 850 / осемстотин и петдесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.  

     За допълнителна информация:     Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.

=============================================================

    

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 104/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

 О Б Я В Я В А : 

 1. Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещения находящи се в едноетажна, масивна сграда – автогара със ЗП от 186 кв.м, находяща се в УПИ /парцел/ I – за автогара в кв. 35 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, а именно:

  • Помещение № 1 с площ от 16.80 кв.м;
  • Помещение № 2 с площ от 16.60 кв.м;
  • Помещение № 4 с площ от 12.00 кв.м.

  Помещения № 2 и № 4 са обособени в едно помещение без разделителна стена помежду им и се отдават за търговска дейност.
  Помещение № 1 е с единствен вход от към помещения № 2 и № 4 и отдавайки под наем помещения № 2 и № 4, достъпът до помещение № 1 е невъзможен и поради това се отдава за складова дейност.
  Първоначалната цена на гореописаните помещения е калкулирана съгласно тарифа за базисните цени на общинските обекти /сгради, павилиони и терени/ на територията на община Годеч, попадащи във втора зона, приета с Решение № 117 от Протокол № 9/26.10.2017 г.
  Трите помещения се отдават под наем като един обект.

 2. Условия на търга:
  Начална тръжна цена за обекта – 96.70 /деветдесет и шест лв. и седемдесет ст./ лева месечно без включен ДДС.
  Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
  Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
  Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
  Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
  Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 10.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

Срока за отдаване под наем на помещения № 1, № 2 и № 4 е 5 години и започва да тече от датата на подписване на договора.

     За допълнителна информация:   Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===========================================================

П Р О Т О К О Л 

             Днес, 07.02.2019 г. в изпълнение на Заповед №42/04.02.2019 г. на Надя Сотирова -   зам.-кмет на Община Годеч, за проверка за спазване на условията на чл.37и, ал.4 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ /ЗСПЗЗ/, по сключени договори за наем на пасища, мери и ливади от общнския поземлен фонд, назначената комисия в състав: 

Председател:
Георги Ангелов Стефанов – старши експерт в Дирекция „АОФСД“
и
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов – Директор на дирекция „ТУЕП”
Илиана Григорова – ст. експерт в дирекция „ТУЕП”

Вижте ТУК:

===================================================================

Заповеди с номера 89 и 90, за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за стопанската 2018 - 2019 година.

Вижте ТУК:

====================================

        Днес 08.02.2019 г. в 11.00 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на 25.01.2019 г. и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 05.02.2019 г., комисия в състав:

Вижте ТУК:

============================================

Заповеди с номера от 47 до 71, за сключване на договори за наем на имоти общинска собственост с начин на трайно ползване пасища, мери и ливади, за стопанската 2018 - 2019 година.

Вижте ТУК:

=========================================================================================

Във връзка с проведения на 25.01.2019 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 06.02.2019 г. на официалната интернет страница на Община Годеч   НАСРОЧВАМ за 08.02.2019 г. от 11,00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

В класирането на участниците комисията установи предложена еднаква най-висока цена за 3 /три/ имота, както следва:

Вижте ТУК:

П Р О Т О К О Л 

     Днес, 25.01.2019 г. в 10,30 ч. в изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч, както на собственици на пасищни селскостопански животни, така и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №28/25.01.2019 г.  в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове:
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Цветомира Сергиева-финансов контрольор
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, съгласно чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ /Закон за собствеността и ползването на земеделски земи/. ...

Вижте ТУК:

З А П О В Е Д №34 - за сключане на договор за отдаване под наем на земеделска земя, с ползвателя на масив №25, съгласно заповед № РД-12-ПМЛ-804 от 21.12.2018г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" София област.

ВИЖТЕ ТУК:

=====================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 12/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М: 

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / І -594 в кв. 17а с площ от 1 036 /хиляда тридесет и шест/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:
 1. Начална тръжна цена за имота – 17 230 /седемнадесет хиляди двеста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 96/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 . 

==============================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 97/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 13/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VІ -594 в кв. 17а с площ от 592 /петстотин деветдесет и два/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 10 420 /десет хиляди четиристотин и двадесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 97/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 500 /хиляда и петстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 14,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 . 

============================================================================== 

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 98/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 14/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / V -594 в кв. 17а с площ от 574 /петстотин седемдесет и четири/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 10 110 /десет хиляди сто и десет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 98/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 200 /хиляда и двеста/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 15,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==============================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

 

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 99/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 15/09.01.2019г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / IV -594 в кв. 17а с площ от 866 /осемстотин шестдесет и шест/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 15 240 /петнадесет хиляди двеста и четиридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 99/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 1 600 /хиляда и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 15,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

==========================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Решения № 92/28.09.2018 г. и № 100/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч и Заповед № 16/09.01.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г.  на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,

                                     О Б Я В Я В А М:

Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / VII -594 в кв. 17а с площ от 1 554 /хиляда петстотин петдесет и четири/ кв.м. по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска, със следните условия:            

 • Условия на търга:  
 1. Начална тръжна цена за имота – 25 840 /двадесет и пет хиляди осемстотин и четиридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 100/09.11.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
 2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
 3. Депозит за участие в търга – 2 600 /две хиляди и шестстотин/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 24.01.2019 г.
 4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 24.01.2019 г. включително.
 6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 10.01.2019 г.
 7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 24.01.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
 8. Провеждане на търга: на 25.01.2019 г. от 16.00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===================================================

О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед №1/04.01.2019 година на зам.-кмета на Община Годеч и  на основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.7 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 37и, ал. 14 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи, чл. 64 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г. и в изпълнение на Решение с №88/28.09.2018 г.  на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд, представляващи пасища, мери и ливади.

 Срок на договора – стопанската 2018 /2019 година 

        Условия на публичния търг с тайно наддаване:  

 1. В търга могат да участват както собственици на пасищни селскостопански животни, така и лица, които поемат задължение да поддържат пасищата, мерите и ливадите в добро земеделско и екологично състояние, съгл. чл. 37и, ал. 14 от ЗСПЗЗ.
 2. Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:   /ВИЖТЕ ТУК/
 5. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/.
 6. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч – 20 / двадесет / лева без ДДС.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 07.01.2019 г.
 8. Краен срок за внасяне на депозита и за приемане на изискуемите документи е 24.01.2019 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга – на 25.01.2019 г. в 10:30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч-гр. Годеч, пл. Свобода №1.
 10. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба №8 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч от 2017 г., ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице може да обяви служебно за спечелил участникът, класиран на второ място.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1,
тел. 0729/22213, Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на Дирекция „ТУЕП”.
=========================================================================

П Р О Т О К О Л

     Днес, 09.11.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №415/24.10.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд в Община Годеч на собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгласно чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ, назначената комисия със Заповед №445/09.11.2018 г. в състав: 

Председател: 
Огнян Любенов Ненчев- юрист
Членове: 
инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
Костадинка Богданова Ставрева-ст. счетоводител в дирекция „АОФСД”Община Годеч
Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване ...

Вижте ТУК:

======================================

З А П О В Е Д  № 425

гр.Годеч 29.10.2018 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 376/03.10.2018 г. и Протокол от 22.10.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 410/22.10.2018 г. 

             І.1.ОПРЕДЕЛЯМ  ЕТ „ВЕНИ – ДЖИ – 02 – ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ” с ЕИК 200745220 със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Красна поляна, ж.к. „Разсадника  Коньовица”, бл. 23, вх. В, ет. 6, ап. 62, представлявано от Венцислав Петров Георгиев в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/, със ЗП от 90,00 /деветдесет/ кв.м, построена през 1965 г. в УПИ /парцел/ X- Административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин, кв. 3 по плана на с. Шума, община Годеч.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 50,00 (петдесет) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

             ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

            

Радослав Асенов         / п /                                  

              Кмет на Община Годеч

З А П О В Е Д  № 424

гр.Годеч 29.10.2018 г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 375/03.10.2018 г. и Протокол от 22.10.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 410/22.10.2018 г. 

             І.1.ОПРЕДЕЛЯМ  ЕТ „НИКИ-БОРИС ДИМИТРОВ – ВЕНЕТА ДИМИТРОВА” с ЕИК 122009818, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Видлич” № 6, представлявано от Венета Петрова Димитрова в качеството на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 от Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет, одобрена от гл. архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г. за търговска дейност – бутик, с площ от 10.00 /десет/ кв.м.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 22,00 (двадесет и два) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

             ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

             ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция „ТУЕП” и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

             Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч.

            

Радослав Асенов            / п /                              

                    Кмет на Община Годеч

Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 • В търга могат да участват само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съгл. чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ.
 • Начална тръжна цена за имот се определя, съгласно Решение №24/30.03.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 • Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена на имота / кол. 9/ и предложените от участника стъпки за наддаване.
 • Краен срок за приемане на документи и внасяне на депозит е 8.11.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.

  Характеристики на имотите и всички условия на търга:

Вижте ТУК:

================================================================

      В изпълнение на Заповед №365/19.09.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, назначената комисия със Заповед №388/08.10.2018 г.  в състав:
Председател:
    Огнян Любенов Ненчев- юрист
и Членове:
    инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
    Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
    Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
    Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вижте ТУК:

=====================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 375/03.10.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

 О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ терен находящ се в гр. Годеч, ул. „Ал. Стамболийски”, петно по схема съгласувана с Решение № 88 от Протокол № 7/27.07.2017 г. на Общински съвет, одобрена от гл. архитект на Община Годеч на 12.07.2017 г. за търговска дейност – бутик, с площ от 10.00 / десет /  кв. м, със следните условия:

 •          Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
 1. Помещението се отдава за търговска дейност.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 20.00 /двадесет/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 19.10.2018 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 04.10.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 19.10.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 22.10.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .
====================================================

О Б Я В А

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

В изпълнение на Заповед № 376/03.10.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

 О Б Я В Я В А : 

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ масивна сграда на един етаж /БИВША ФУРНА/, със ЗП от 90,00 /деветдесет/ кв.м, построена през 1965 г. в УПИ /парцел/ X- Административна сграда, поща, младежки дом, фурна и магазин, кв. 3 по плана на с. Шума, община Годеч, със следните условия:

 • Условия на търга:
 • Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 1. Помещението се отдава за производствена дейност.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 45.00 /четиридесет и пет/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 17.00 часа на 19.10.2018 г.
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 04.10.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 19.10.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 22.10.2018 г. от 12,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=========================================================================

ОБЩИНА ГОДЕЧ
__________________________________________________________________

2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513

е-mail: obshtina_godech@abv.bg; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

 О Б Я В А

       В изпълнение на Заповед 365/19.09.2018 г. на заместник-кмета на Община Годеч и на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл. 64 от Наредба №8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и  разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч  и във връзка с Решение №64/29.06.2018 г. на Общински съвет – Годеч,

О Б Я В Я В А М:

         Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем  на земеделски земи от общинския поземлен фонд, с НТП „Друг вид поземлен имот  без определено стопанско предназначение”.

 Срок на договора – 10 /десет/ стопански години, считано от 01.10.2018 год.

  Условия на публичния търг с тайно наддаване:

 1. В търга могат да участват физически и юридически лица, които поемат задължение да поддържат имотите в добро земеделско и екологично състояние.
 2. Начална цена за имот се определя, съгласно Решение №64/29.06.2018 год. на Общински съвет – Годеч, а именно 10,00 лв./дка.
 3. Стъпка за наддаване на имот – 1.00 /един лев / лв. Крайната цена се формира като сбор от началната цена и предложените от участника стъпки за наддаване.
 4. Характеристика на имотите и начална цена на публичния търг с тайно наддаване:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

№ по ред

Землище

Поземлен имот   с идентификатор от АГКК

№ по предхо-

ден план   /КВС/

НТП от АГКК

Местност

К-я

Площ/дка

Цена лв./

дка

Начална тръжна цена за имота /лв./

Депо

зит

/лв./

1.

Бърля

07555.36.83

000825

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

57,539

10,00

575,39

86,31

2.

Бърля

07555.36.84

000826

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

15,623

10,00

156,23

23,43

3.

Бърля

07555.36.15

000829

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

516,206

10,00

5162,06

774,31

4.

Бърля

07555.36.36

000830

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

320,525

10,00

3205,25

480,79

5.

Бърля

07555.36.86

000833

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

104,618

10,00

1046,18

156,93

6.

Бърля

07555.36.88

000835

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

113,311

10,00

1133,11

169,97

7.

Бърля

07555.28.52

000860

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

3101,649

10,00

31016,49

4652,47

8.

Бърля

07555.36.7

000865

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

1259,889

10,00

12598,89

1889,83

9.

Бърля

07555.36.6

000867

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

СРЕБЪРНА

10

340,538

10,00

3405,38

510,81

10.

Бърля

07555.31.10

000936

Др. вид поземлен имот без определено стоп. предназначение

ЕЛЕНГРАД

10

196,829

10,00

1968,29

295,24

 1. Депозит за участие в търга се определя съгласно горепосочената таблица /колонка № 10/ и се внася в касата на Община Годеч.
 2. Тръжна документация се закупува в касата на Община Годеч, която е на стойност 20

/двадесет/ лева без ДДС. Условията за участниците и провеждането на търга се съдържат в тръжната документация.

 1. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 20.09.2018 г.
 2. Краен срок за приемане на изискуемите документи е 05.10.2018 г. / включително / до 16.30 часа в деловодството на Община Годеч.
 3. Провеждане на търга – на 08.10.2018 г. в 11:00 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.
 4. На основание чл. 94, ал. 2 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, ако лицето, спечелило търга не извърши в четиринадесет дневен срок дължимото плащане, както и другите престации по сделката, определени в заповедта, се счита, че то се отказва от сключване на договора. В този случай внесеният от него депозит се задържа, а кметът на общината или упълномощено от него длъжностно може да обяви служебно за спечелил търга участника, който е класиран на второ място.

 За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.”Свобода” 1, тел. 0729/22213,
 Лице за контакт: инж. Ангел Ангелов – Директор на  Дирекция „ТУЕП”.

==========================================================================

З А П О В Е Д

№ 364

гр.Годеч 19.09.2018 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 79, ал. 1 от Наредба №8/31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 338/24.08.2018 г. и Протокол от 13.09.2018 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена със Заповед № 356/11.09.2018 г.

           І. 1. ОПРЕДЕЛЯМ  ТП „ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ” с ЕИК 201617476 със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, пл. „Свобода” № 3, представлявано от инж. Антон Попов в качеството на Директор, за спечелило търга за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска.

 1. Имотът се отдава под наем за срок от 10 (десет) години.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 46,00 (четиридесет и шест) лева без включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.1 лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.

           ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

           ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Изпълнението на заповедта възлагам на Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч и Георги Стефанов – старши експерт „Системен администратор”.

           Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

 

РАДОСЛАВ АСЕНОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

Съгласувал:
Надя Сотирова
Заместник - кмет на Община Годеч 

Изготвил:
М.Стефанова
ст.експерт „ОС”

 

О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 338/24.08.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,

О Б Я В Я В А :

 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на две помещения с обща площ от 20.50 кв.м, разположени от северната страна на втори етаж, находящ се в триетажна масивна сграда, със застроена площ от 352. 45 кв.м, в УПИ ІІ-"За обществено обслужване, административни сгради", кв. 138 по регулационния план на гр.Годеч, община Годеч, област Софийска, със следните условия:

 Срок на договора – 10 години /от датата на сключване на договора/
Условия на търга:  

 1. Помещението се отдава за складове за съхранение.
 2. Начална тръжна цена за обекта - 41.00 /четиридесет и един/ лева месечно без включен ДДС.
 3. Стъпка за наддаване – 5.00 /пет/ лева без включен ДДС.
 4. Депозит за участие в търга – 10.00 /десет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 17.00 часа на 10.09.2018 г..
 5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
 6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ
 7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е  27.08.2018 г.
 8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 10.09.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
 9. Провеждане на търга: на 11.09.2018 г. от 11,30 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
========================================================================

Заповед №280 - Румен Руменов
Заповед №281 - Детелин Тихомиров
Заповед №282 - Огнемира Огнянова
Заповед №283 - Георги Тодоров
Заповед №284 - Глобусът ЕООД
Заповед №285 - ФОТОВОЛТАИЧЕН ПАРК ИХТИМАН  ЕООД
Заповед №286 - Таня Владимирова
Заповед №287 - ЕКО СКАЛАР ООД
Заповед №288 - Телко тех ООД
Заповед №289 - Борис Николов
Заповед №290 - Виктория Станева
Заповед №291 - Гроздан Величков
Заповед №292 - Цветан Владимиров
Заповед №293 - Александър Александров
Заповед №294 - Вилизар Бояджиев
Заповед №295 - Мирела Георгиева
Заповед №296 - Детелина Рангелова
Заповед №297 - Камелия Цветанова
Заповед №298 - Асен Василев
Заповед №299 - Мелинда Николаева
Заповед №300 - Димитър Николов
Заповед №301 - Кръстанчо Кръстанов
Заповед №302 - Севдалина Симеонова
Заповед №303 - Лъчезар Лазаров
Заповед №304 - Георги Даниел
Заповед №305 - Симеон Ивайлов
Заповед №306 - Ивайло Сашов

П Р О Т О К О Л

       Днес 24.07.2018 г. в 11.30 часа в изпълнение на разпоредбите на чл. 77, ал. 4 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч във връзка с проведен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърден протокол от г-жа Надя Сотирова - Зам.-кмета на Община Годеч, публикуван на официалната интернет страница на Община Годеч на 19.07.2018 г., комисия в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
.............................

Вижте Протокола ТУК:

==============================================

     Във връзка с проведения на 10.07.2018 г. публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд и утвърдения протокол на тръжната комисия, публикуван на 19.07.2018 г. на официалната интернет страница на Община Годеч  СЕ  НАСРОЧВА за 24.07.2018 г. от 11,30 часа в голямата зала на втори етаж в сградата на Община Годеч провеждането на явно наддаване за долуописаните имоти. Явният търг ще се проведе при наддавателна стъпка от 1 / един/ лев. При явяване само на един от участниците, същият се обявява за спечелил търга на цена с поне една стъпка над достигнатото предложение. В случай, че предложилите еднаква цена участници не се явят на насроченото явно наддаване, договор се сключва с участника, предложил следващата най-висока цена. Депозитите на участниците, неявили се на насроченото явно наддаване се задържат.

Вижте ТУК:

На основание чл. 77, ал. 4 от Наредба №8 на Общински съвет-Годеч настоящото съобщение се счита за уведомяване на гореописаните участници.

==================================================================================

П Р О Т О К О Л

Днес, 10.07.2018 г. в 11,00 ч. в изпълнение на Заповед №237/21.06.2018 г. на Надя Сотирова-зам.-кмет на Община Годеч, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване „ниви” и „изоставени ниви”, назначената комисия със Заповед №254/10.07.2018 г. в състав:

Председател:
Огнян Любенов Ненчев- юрист
 Членове:
1. инж. Ангел Радков Ангелов- Директор на дирекция „ТУЕП” в Община Годеч
2. Василена Николаева Божилова-директор на дирекция „АОФСД”
3. Цветомира Николаева Сергиева-финансов контрольор, Община Годеч
4. Мария Пламенова Стефанова-ст. експерт в дирекция „ТУЕП” в Община Годеч 

извърши процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд с начин на трайно ползване ползване „ниви” и „изоставени ниви”, на основание чл. 24а, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.

Вижте Протокола ТУК:

===========================================================

Подкатегории