Общ. администрация - Устройствен правилник

23 Юни 2020

ОБЩИНА ГОДЕЧ

   ___________________________________________________________________

2240  гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 07292351
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg     

 

 

 

                       УТВЪРЖДАВАМ:

                                                           Радослав Асенов

                       Кмет на Община Годеч

                       Дата: 23.12.2015 год.

 Изменение 29.12.2017г.
 Допълнение 05.02.2018г.
   Изменение   08.02.2019 г.
   Изменение   08.05.2020 г.

 

 

УСТРОЙСТВЕН   ПРАВИЛНИК

НА

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ Г О Д Е Ч

   

                 

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
                                                                                                            Стр.
Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ                                         3
Глава втора КМЕТ НА ОБЩИНА                                              3
Раздел І  Общи положения                                                          3
Раздел ІІ  Правомощия на кмета на общината                  3
Глава трета ЗАМЕСТНИК-КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ                                                                                  5
Раздел І  Заместник-кметове                                                      5
Раздел II Кметове на кметства  /отм./                                    5
Раздел III  Кметски наместници                                               6
Глава четвърта ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ           7
Раздел І  Общи положения                                                           7 
Раздел ІІ  Секретар на общината                                              8
Раздел ІІІ Финансов контрольор                                              9
Раздел ІV  Структурни звена на общинската администрация                                                                                  9
Глава пета ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА                                                                  26 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ           28

 

 

Вижте целия текст