Съобщения-Общински съвет

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 24.04.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 24.04.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 78 / 17.04.2024 г. (08-00-542 / 17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода юли-декември 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”
  2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 73/16.04.2024 г. (08-00-526/16.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“ обезпечаваща авансово плащане по одобрено заявление № 19-19-2-01-28/27.09.2023 г. за планираните дейности и разходи за 2024 г. на Сдружение „Местна инициативна група–Берковица и Годеч“ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“, сключено между Управляващия орган на ПРСР за периода 2014-2020 г. и Сдружение „Местна инициативна група – Берковица и Годеч“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 77/17.04.2024 г. (08-00-541/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот, представляващ поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, област Софийска, местност „ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ“ и закупуване от Община Годеч, във връзка с разширяване на гробищния парк в гр.Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 76/17.04.2024 г. (08-00-540/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXXII – 437 от квартал 33 по действащия регулационен план на град Годеч, одобрен със заповед № АБ - 277 от 24.07.1984 г. и изменен със заповед № КР - 71 от 07.12.2022 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 75/17.04.2024 г. (08-00-539/17.04.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна на одобрената обща численост на Звено „Чистота и озеленяване“.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
  6. Разглеждане на Предложение с вх. № 74 / 16.04.2024 г. (08-00-527/16.04.2024 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.139.505 в м. „Дома” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Заместник-кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
  7. Разглеждане Предложение с вх.№ 71 / 29.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на Общински съвет-Годеч относно: Приемане отчет на Общинска програма за закрила на детето за 2023 година и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година.
Вносител: Председател на Общински съвет-Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
  8. Други
8.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

    Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 24.04.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /п/
Председател на ОбС – Годеч

18.04.2024 г.
материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали
===================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 21.03.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 21.03.2024 година от 12,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на Информация по изпълнение на мерките, заложени в Регионална програма за управление на дейностите по отпадъците на регион Костинброд /2021-2028 г./ за 2023 година, съгласно чл. 52, ал.9 от ЗУО.
Вносител: Кмета на община Годеч

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 64/15.03.2024 г. (08-00-377/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване и приемане на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на Община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 62/15.03.2024 г. (08-00-375/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ: Поземлен имот с идентификатор 15309.30.21, с площ от 2900/4500 идеални части, находящ се в гр. Годеч, местност ПЕПЕЛНИЦА ВАГЕ.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 58/14.03.2024 г. (08-00-371/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот с площ от 800 кв.м, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, област Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане Предложение с вх.№ 63/15.03.2024 г. (08-00-376/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане Предложение с вх.№ 65/15.03.2024 г. от Мария Владимирова – председател на ОбС - Годеч относно: Удължаване срока на договор за възлагане управлението на „Медицински център-Годеч“ ЕООД.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 66/15.03.2024 г. (08-00-384/15.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и поименния списък за капиталовите разходи за 2024 г.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане Предложение с вх.№ 59 / 14.03.2024 г. (08-00-372 / 14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на път III-813 в град Годеч”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

9. Разглеждане на Предложение с вх. № 60/14.03.2024 г. (08-00-373/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 2-14 в село Каленовци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

10. Разглеждане Предложение с вх.№ 61/14.03.2024 г. (08-00-374/14.03.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Съгласуване на схема за разполагане на преместваеми обекти върху терен общинска собственост – тротоар на улица с о.т. 49-50 в село Гинци”.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Други
11.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 21.03.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

материали за заседанието -- ТУК 

                           Мария Владимирова /п/
                          Председател на ОбС – Годеч

15.03.2024 г.
=================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 29.02.2024г.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА на 29.02.2024 година от 13,30 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36/12.02.2024 г. (08-00-206/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Актуализация на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 42/15.02.2024 г. (08-00-243/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Безвъзмездно придобиване на собственост върху недвижим имот – частна държавна собственост, представляващ западно крило на първия етаж /партер/, с площ от 122 кв.м, състоящо се от оперативен салон, една стая със западно изложение, една стая в северозападния ъгъл и сутерен – две помещения едно до друго в северозападния ъгъл на сградата, заедно със съответните идеални части от масивна сграда на два етажа със застроена плащ от 320 кв.м, находяща се в урегулиран поземлен имот в кв. 132 по регулационния план на гр. Годеч, обл. Софийска.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50/23.02.2024 г. (08-00-271/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Придобиване право на собственост от Община Годеч на недвижим имот, представляващ УПИ/парцел/ III – 593, с площ от 800 кв. м, находящ се в кв. 17а, по плана на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска чрез покупко-продажба.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43/15.02.2024 г. (08-00-244/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Закупуване на транспортно средство /специализирана автовишка/ със средства от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
5. Разглеждане Предложение с вх.№ 39/12.02.2024 г. (08-00-209/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м., представляващ УПИ /парцел/ XXX-16, находящ се в кв. 2, по действащия регулационен план на с. Гинци, община Годеч, Софийска област, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
6. Разглеждане Предложение с вх.№ 46/20.02.2024 г. (08-00-255/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XXII – 53 от квартал 7 по действащия регулационен план на село Туден.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
7. Разглеждане Предложение с вх.№ 47/20.02.2024 г. (08-00-256/20.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Одобряване на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, представляващ имот придаващ се по регулация към УПИ /парцел/ XIII – 166 от квартал 2 по действащия регулационен план на село Шума.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
8. Разглеждане Предложение с вх.№ 40/12.02.2024 г. (08-00-211/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
9. Разглеждане Предложение с вх.№ 54/23.02.2024 г. (08-00-272/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
10. Разглеждане Предложение с вх.№ 52/23.02.2024 г. (08-00-274/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Сключване на договор с превозвач в условията на спешна мярка.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
11. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 53/23.02.2024 г. (08-00-273/23.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Допълнително възнаграждение за постигнати резултати на Георги Евтимов Тодоров-кмет на кметство с.Гинци.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
12. Разглеждане Предложение с вх.№ 35 / 12.02.2024 г. (08-00-205 / 12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.76.773 в м. „Додовица” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
13. Разглеждане на Предложение с вх. № 37/12.02.2024 г. (08-00-207/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на село Шума в квартал 1.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
14. Разглеждане Предложение с вх.№ 38/12.02.2024 г. (08-00-208/12.02.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”
15. Разглеждане Предложение с вх.№ 44/15.02.2024 г. (08-00-245/15.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на град Годеч в квартал 132.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ
16. Разглеждане Предложение с вх.№ 51 / 23.02.2024 г. (08-00-275 / 23.02.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Отчет за дейността на МКБППМН за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
17. Разглеждане Докладна записка с вх.№ 32 / 08.02.2024 г. (08-00-188 / 08.02.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
18. Други
18.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

материали за заседанието -- ТУК

Допълнително постъпили материали


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 29.02.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч
23.02.2024 г.

====================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 26.01.2024г.

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 65, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл.23, ал.4, т.1 и чл.24, ал.4 от ЗМСМА на 26.01.2024 година от 15,00 часа ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

   1. Разглеждане на Отчет с вх.№ (08-00-84 / 17.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Изпълнение на Програмата за управление на община Годеч за 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
   2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/12.01.2024 г. (08-00-52/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Стратегия за управлението на общинската собственост за мандат 2023 – 2027 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 7/12.01.2024 г. (08-00-51/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление през 2023 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16/12.01.2024 г. (08-00-70/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22/17.01.2024 г. (08-00-83/17.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Обща численост и структура на общинска администрация Годеч.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   6. Разглеждане Предложение с вх.№ 9/12.01.2024 г. (08-00-53/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-002-С01/13.02.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   7. Разглеждане Предложение с вх.№ 10/12.01.2024 г. (08-00-54/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-002-С01/13.02.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   8. Разглеждане Предложение с вх.№ 12/12.01.2024 г. (08-00-56/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-001-С01/08.11.2022 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   9. Разглеждане Предложение с вх.№ 13/12.01.2024 г. (08-00-57/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-001-С01/08.11.2022 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   10. Разглеждане Предложение с вх.№ 11/12.01.2024 г. (08-00-55/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Издаване на Запис на заповед за финансиране на разходи за ДДС по авансово плащане, по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-006-С01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014 – 2020 г. подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   11. Разглеждане Предложение с вх.№ 14/12.01.2024 г. (08-00-58/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на община Годеч относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на всеки ученик, завършващ средно образование и на учениците, постигнали отличен успех в СУ „Проф.д-р Асен Златаров”.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   12. Разглеждане Предложение с вх.№ 21 / 16.01.2024 г. (08-00-80 / 16.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Застраховане на имоти – частна общинска собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   13. Разглеждане на Предложение с вх. № 20/16.01.2024 г. (08-00-79/16.01.2024 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Честване на празника на града „Видовден“.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   14. Разглеждане Предложение с вх.№ 15/12.01.2024 г. (08-00-60/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Програма за културни и спортни прояви в Община Годеч през 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   15. Разглеждане на Доклад с вх.№ 26/19.01.2024 г. (08-00-91/19.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Бюджет на Община Годеч за 2024 година и Поименен списък за капиталови разходи в бюджета на Община Годеч за 2024 г. Определяне на разпоредители с бюджетни кредити.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, ФПОС”
   16. Разглеждане Предложение с вх.№ 24 / 18.01.2024 г. (08-00-86 / 18.01.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Предоставяне на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2024/2025 г. на територията на община Годеч.
Вносител: Заместник- кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   17. Разглеждане Предложение с вх.№ 25 / 18.01.2024 г. (08-00-87 / 18.01.2024 г.) от Надя Сотирова – заместник-кмет на Община Годеч относно: Определяне на пасища, мери и ливади от ОПФ за общо и индивидуално ползване за стопанската 2024/2025 година.
Вносител: Заместник- кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”
   18. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17/12.01.2024 г. (08-00-59/12.01.2024 г.) от Радослав Асенов – Кмет на община Годеч относно: Общински план за младежта на община Годеч за 2024 година.
Вносител: Кмета на община Годеч
Становище: ПК по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт”
   19. Други
19.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 26.01.2024 г. от 10,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

19.01.2024 г.
=====================================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 28.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

       Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 28.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Предложение с вх.№ 43 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Отчет за дейността на Общински съвет – Годеч и неговите комисии за периода от 01.01.2023 – 31.08.2023 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Приемане на Програма за работата на Общински съвет – Годеч за 2024 година.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 44 / 21.12.2023 г. от Мария Владимирова – Председател на Общински съвет- Годеч относно: Определяне на заместник-делегат от Общински съвет-Годеч в Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ НА ЮГОЗАПАДНИТЕ ОБЩИНИ.
Вносител: Председател на ОбС-Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 48 / 21.12.2023г. (08-00-1689 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отмяна на Решение №18 по Протокол № 3 от 02.03.2022 г. на Общински съвет-Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 25 / 24.11.2023г. (08-00-1590 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на План-сметка и определяне размера и заплащането на такса битови отпадъци за 2024 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 46 / 21.12.2023 г. (08-00-1687 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализиране на наемните цени през 2024 г. с процентното увеличение на минималната работна заплата за страната на отдадените под наем общински имоти и терени на територията на община Годеч.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 47 / 21.12.2023 г. (08-00-1688 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Изготвяне на експертна пазарна стойност на недвижим имот-частна общинска собственост, с площ от 805 кв.м, представляващ УПИ /парцел/ ХХХ-16, в кв.2 по действащия регулационен план на с.Гинци, община Годеч, без построената в имота сграда.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 50 / 21.12.2023 г. (08-00-1691 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение за отпускане на финансова помощ.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 51 / 22.12.2023 г. (08-00-1693 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 49 / 21.12.2023 г. (08-00-1690 / 21.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума, община Годеч, Софийска област.
Вносител: Кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Други
12.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 28.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова /П/
Председател на ОбС – Годеч

22.12.2023 г.
========================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 14.12.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 14.12.2023 година от 13,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 31 / 07.12.2023 г. (08-00-1631 / 07.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отчет за изпълнението на Решенията на Общински съвет-Годеч, приети през периода януари-юни 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 37 / 08.12.2023 г. (08-00-1639 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 34 / 08.12.2023г. (08-00-1636 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Учредяване на безвъзмездно право на управление върху недвижим имот-частна държавна собственост.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 35 / 08.12.2023 г. (08-00-1637 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Искане от ОСЗ - гр.Годеч за предоставяне на земи от общински поземлен фонд съгласно §27, ал.2, т.1 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделски земи.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 32 / 07.12.2023г. (08-00-1632 / 07.12.2023 г.) от Крум Крумов – заместник-кмет на Община Годеч относно: Въвеждане на ограничение за преминаване на пътни превозни средства по общинската пътна мрежа.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 33 / 08.12.2023 г. (08-00-1633 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 29.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 36 / 08.12.2023 г. (08-00-1638 / 08.12.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.22.165 в м. „Груина падина” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 38 / 08.12.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на платения годишен отпуск и размера на допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит на председателя на Общински съвет – Годеч
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Други
9.1.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 14.12.2023 г. от 11,00 часа голямата заседателна зала на Община Годеч.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч
=================================

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч на 30.11.2023

ПОКАНА
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието мус общинската администрация

Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 30.11.2023 година от 14,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 127 / 28.09.2023 г. (08-00-1269 / 28.09.2023 г.) от Надя Сотирова – ВрИД кмет на Община Годеч, съгласно Решение №83/31.08.2023 г. относно: Информация за изпълнението на бюджета на Община Годеч и сметките за средствата от европейския съюз към 30.06.2023 г.
Вносител: ВрИД кмет на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

2. Разглеждане на Докладна записка с вх.№ 20 / 24.11.2023 г. (08-00-1585 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Актуализация на бюджета на Община Годеч и Поименния списък на капиталовите разходи за 2023 година.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

3. Разглеждане на Предложение с вх.№ 8/23.11.2023 г. от Председателя на ОбС – Годеч относно: Определяне представител на общинския съвет в Общото събрание на НСОРБ.
Вносител: Председателя на ОбС - Годеч
Становище: ПК по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба”

4. Разглеждане на Предложение с вх.№ 16 / 23.11.2023г. (08-00-1578 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Издаване Запис на заповед от Община Годеч в полза на ДФ „Земеделие“, обезпечаваща авансово плащане на дейности по Административен договор №BG06RDNP001-19.535-0006-C01/14.07.2023 г., сключен между Община Годеч, ДФ „Земеделие“ и Местна инициативна група „Берковица и Годеч“ за безвъзмездна финансова помощ по ПРСР за периода 2014-2020 г., подкрепена от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

5. Разглеждане на Предложение с вх.№ 15 / 23.11.2023г. (08-00-1576 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Вземане на решение от Общински съвет - Годеч за автобусна линия София-Годеч в 14,00 ч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

6. Разглеждане на Предложение с вх.№ 11 / 23.11.2023 г. (08-00-1559 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Отдаване под наем на общински нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ терен, находящ се в гр. Годеч, ул. „Александър Стамболийски, с площ от 10 /десет/ кв. м.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТТОРЗЕ”

7. Разглеждане на Предложение с вх.№ 21 / 24.11.2023 г. (08-00-1587 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на Кмета на Община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

8. Разглеждане на Предложение с вх.№ 22 / 24.11.2023 г. (08-00-1588 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Определяне трудовото възнаграждение на кметовете на кметства с.Гинци и с.Шума.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

9. Разглеждане на Предложение с вх.№ 23 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на Председателя на Общински съвет.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

10. Разглеждане на Предложение с вх.№ 24 / 24.11.2023 г. от Станислава Балабанова – председател на ПК „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост“ относно: Определяне размера на възнаграждението на общинските съветници.
Вносител: Председател на ПК „ИБФОС“
Становище: ПК по „Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост”

11. Разглеждане на Предложение с вх.№ 12 / 23.11.2023 г. (08-00-1560 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за трасе на подземна оптична кабелна линия, попадаща в неурбанизираната територия на село Шума и град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

12. Разглеждане на Предложение с вх.№ 13 / 23.11.2023 г. (08-00-1572 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на задание и допускане изработване на подробен устройствен план /ПУП/ - план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 15309.28.330 в м. „Ливаге” от кадастралната карта на град Годеч, община Годеч.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

13. Разглеждане на Предложение с вх.№ 14 / 23.11.2023 г. (08-00-1573 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на ПУП на квартал „Молак“, град Годеч в квартали 12 и 19 /нов/.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

14. Разглеждане на Предложение с вх.№ 18 / 23.11.2023 г. (08-00-1580 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Каленовци в квартал 13.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

15. Разглеждане на Предложение с вх.№ 17 / 23.11.2023 г. (08-00-1579 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Бърля в квартал 2.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

16. Разглеждане на Предложение с вх.№ 10 / 23.11.2023 г. (08-00-1558 / 23.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Даване на съгласие за изменение на действащия ПУП на село Гинци в квартал 23.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

17. Разглеждане на Предложение с вх.№ 19 / 24.11.2023 г. (08-00-1584 / 24.11.2023 г.) от Радослав Асенов – кмет на Община Годеч относно: Одобряване на проект за изменение на действащия подробен устройствен план на /ПУП/ на гр. Годеч в квартали 53 и 57.
Вносител: Кмета на Община Годеч
Становище: ПК по „УТВиКБТОРЗЕ”

18. Други
18.1. Разглеждане на Писмо от Областна дирекция „Земеделие“-София област относно: Предоставяне на имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване по чл. 37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ.

18.2.Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.


Заседанията на постоянните комисии ще се проведат на 30.11.2023 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч.


Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

24.11.2023 г.

Покана за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч, на 16.11.2023 година

П О К А Н А 
за свикване на заседание на Общински съвет - Годеч,
съгласно чл. 46, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация

      Уведомявам Ви, че на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на 16.11.2023 година от 15,00 часа в голямата заседателна зала на Община Годеч ще се проведе заседание на Общински съвет - Годеч при следният проект за

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1.    Създаване на временна комисия и избор на членовете й за изготвяне на нов Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
2.    Избор на заместник-председател на Общински съвет – Годеч.
3.    Създаване на Постоянни комисии на Общински съвет-Годеч и избор на техните членове.
4.   Други.
4.1. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

Мария Владимирова
Председател на ОбС – Годеч

10.11.2023 г.
========================================