Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ПРАВИЛНИК
ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

      Този правилник отменя Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 62 по Протокол № 6 от 28.08.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

      Правилникът урежда организацията и дейността на Общинския съвет - Годеч, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община Годеч, приет е с Решение № 68 по Протокол № 6/28.06.2024 г. от заседание на Общински съвет – Годеч и влиза в сила от деня на приемането му.

Вижте ТУК:

=============================================