Вторник 12 Декември  2023

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГОДЕЧ
МАНДАТ 2023-2027

СЪСТАВ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ

1. Постоянна комисия по “Икономика, бюджет, финанси и общинска собственост” в състав:
Председател: Станислава Борисова Балабанова
Зам. председател: Момчил Мирославов Маринов
Членове: 1. Иван Методиев Евстатиев
               2. Мария Лукова Владимирова
               3. Снежина Кирилова Асенова
               4. Радослав Димитров Димитров
               5. Бойко Александров Младенов

2. Постоянна комисия по „Устройство на територията, ”ВиК” , благоустрояване, транспорт, обществен ред, земеделие и екология” в състав:
Председател: Иван Методиев Евстатиев
Членове: 1. Момчил Мирославов Маринов
               2. Мария Лукова Владимирова

3. Постоянна комисия по „Местно самоуправление, контрол по решенията и нормативна уредба” в състав:
Председател: Момчил Мирославов Маринов
Членове: 1. Иван Методиев Евстатиев
               2. Евелина Руменова Лозанова
               3. Снежина Кирилова Асенова
               4. Коци Младенов Костадинов

4. Постоянна комисия по „Здравеопазване, социална политика, образование, култура, туризъм, младежки дейности и спорт” в състав:
Председател: Снежина Кирилова Асенова
Членове: 1. Станислава Борисова Балабанова
               2. Евелина Руменова Лозанова
               3. Цветан Георгиев Борисов
               4. Илина Иванова Николова

5. Постоянна комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в състав:
Председател: Евелина Руменова Лозанова
Членове: 1. Станислава Борисова Балабанова
               2. Мария Лукова Владимирова

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ГОДЕЧ: /П/
МАРИЯ ВЛАДИМИРОВА

=============================