ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Текущи програми

    Настоящата Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Годеч през 2020 г. се приема на основание чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост за периода 2020 – 2023 г. По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.

Настоящата програма е приета с Решение № 3 по Протокол № 1 / 30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 16 по Протокол № 2/27.02.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 4 / 25.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 64 по Протокол № 6 / 28.08.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Настоящата програма е актуализирана с Решение № 91 по Протокол № 9 / 15.10.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ТУК:
=======================================

       Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:
1. Прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;
2. Описание на имотите, които Община Годеч има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговските дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия;
3. Описание на имотите, които Община Годеч има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. Описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост и способите за тяхното придобиване;
5. Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаването на частни имоти;
6. Обектите по т.5 от първостепенно значение;
7. Други данни определени от общинския съвет.

Програма е актуализирана с Решение № 64 по Протокол № 6 / 28.08.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Вижте ТУК:

============================================
 

      Настоящата Общинска програма за закрила на деца и ученици с изявени дарби за 2020 година на Община Годеч е разработена в съответствие с Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби (НУРОЗДИД), приета с ПМС 298 от 17.12.2003 г., постановление № 50 на Министерски съвет от 26 март 2020 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 година и съобразно Правила за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби на Община Годеч, приети от Общински съвет – Годеч с Решение № 12 от Протокол № 1/31.01.2019 г.
...

Вижте Програмата  ТУК:

==========================================

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г,

Програма е приета с Решение № 3 по Протокол № 1 / 30.01.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 16 по Протокол № 2 / 27.02.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.
Програма е актуализирана с Решение № 48 по Протокол № 4 / 25.06.2020 г. от заседание на Общински съвет – Годеч.

Вижте ТУК:

============================================

 

Настоящата програмата отразява намеренията на Община Годеч за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2020г, която съдържа:

Вижте ТУК:

==================================