ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОДЕЧ

Реализирани програми

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.3 и ал.5 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, Общински съвет - Годеч приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 г, както следва:

Актуализирана програма 08.2019

=========================================

    На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.9 от ЗОС, чл.4, ал.3 и ал.5 от Наредба № 8 от 31.01.2017 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, Общински съвет - Годеч приема актуализация на Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост в Община Годеч през 2019 г, както следва:

Актуализирана програма
Препис на Решение № 42

==================================

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2019г.

Настоящата програма отразява намеренията на Община Годеч, за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, през 2019 година ...

Вижте ТУК:

==========================================================

Програма за управление и разпореждане с имоти ОС за 2017

Настоящата ПРОГРАМА е приета с Решение №2 от 31.01.2017г на Общински съвет.
ПРОГРАМА е актуализирана с Решение №31 от 30.03.2017г на Общински съвет.

Прочети ТУК:

================================================================================