Бюджет 2016

Четвъртък, 18 Февруару 2016

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл. 27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2014 година, ПМС № 380/29.12.15 г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2016 година и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Годеч, с 13 гласа “за”, Общинсия съвет  Р Е Ш И:

Приема бюджета на Община Годеч за 2016 година, както следва: 

 1. Докладна записка

2. Решение

3. Приходи

4. Разходи

5. Индикативен годишен разчет

6. Отчет - общински дълг

7. Поименен списък на капиталовите разходи

.