Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 год.

ПРОЕКТИ И ГЛАВНА ЦЕЛ:

        Ремонт и преустройство на ОДЗ „Юрий Гагарин“, находящо се в УПИ II - за детско заведение, кв. 14 по плана на гр. Годеч
Вижте ТУК:
=============================================

        Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на училище „Проф. д-р Асен Златаров" - гр. Годеч
Вижте ТУК:
-------------------------------
Резултати -- Вижте ТУК
==============================================

          Реконструкция на улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч:  ул.”Република” от о.т. 258 до о.т. 301;  ул. „Нишава” от о.т. 161 до о.т. 149;  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 523 до о.т. 268 и  ул. „Георги Сава Раковски” о.т. 264 до о.т. 263“  с № BG06RDNP001-7.001-0150
Вижте ТУК:
=============================================

         Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III-813 в град Годеч – о.т. 403-320 и път III-8132 – о.т. 320-175“ - етап IV (от о.т. 164 до о.т. 175).  --  Договор:  № BG06RDNP001-19.381-0001-C01 от 05.01.2021 г.
Вижте ТУК:
-
-----------------------
Резултати -- Вижте ТУК
  ==============================================

        Придобиване на преместваема, сглобяема сцена за организиране на традиционни местни празници и фестивали на територията на община Годеч, за поддържане, презентиране и съхранение на културното и духовно наследство
Вижте ТУК:   
--------------
Резултати -- Вижте ТУК
===============================================

        Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: Етап 1 – Улица „Акад. Игнат Емануилов“ в гр. Годеч о.т. 161а – 66
Вижте ТУК:  
================================================ 

      Реконструкция на улици, тротоари, съоръжения и принадлежностите към тях в град Годеч: Етап 2 – Улица „Тинтява" о.т. 325 – 353
Вижте ТУК:  
================================================ 

      Оборудване и обзавеждане на СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ База 1 в град Годеч и оборудване на Спортен комплекс град Годеч, чрез доставка и монтаж на стрийт фитнес съоръжение в УПИ I за спорт, кв. 134 по плана на град Годеч
Вижте ТУК:  
================================================