Проект на бюджета на община Годеч за 2020 година

П О К А Н А
 
 УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ,

   На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, чл. 29 и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Годеч от 23.01.2014 г. на Общински съвет - Годеч, Община Годеч ви кани да вземете участие в Публичното обсъждане на ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ ЗА 2020 г., което ще се проведе на 23.01.2020 г. от 13,30 часа в Голямата заседателната зала на Община Годеч.
   Вашите предложения, мнения и препоръки може да представите писмено в деловодството на Общината, до 17.00 часа на 20.01.2020 г.

Приложени документи:
Проект на бюджета на община Годеч за 2020 година:
         Приходи
         Разходи
  Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2020 година
   Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз
   Тригодишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2020 - 2022 г.


С уважение,     /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

===========================================================