Бюджет - 2021

Общинският Съвет приема бюджета на Община Годеч за 2021 година, както следва:

Приложение № 1 -- приходна част
Приложение № 2 -- разходна част
Приложение № 3 -- поименен списък за капиталови разходи
Приложение № 4 -- Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз през 2020 г. на Община Годеч – без второстепенни разпоредители с бюджет
Приложение № 5.1 -- прогноза приходи
Приложение №5.2 --  прогноза разходи

СВОДЕН РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - НАЧАЛЕН ПЛАН
РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ - план за периода: от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.

================================================