Проект на бюджета на община Годеч за 2017 година

П О К А Н А

  

Във връзка с чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и чл. 30 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Годеч от 23.01.2014г.,

и на основание чл.100, ал.1 от ПОДОбС,   Кмета на Община Годеч и Общинския съвет

К А Н Я Т   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

на 06.01.2017 год. от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Годеч

на публично обсъждане на:

Проект на бюджета на община Годеч за 2017 година.

Проект на поименен списък на капиталовите разходи за 2017 година.

Индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз.

Динамика и състояние на общинския дълг и на дълга гарантиран от общината.
Три годишна бюджетна прогноза на община Годеч за периода 2017г.-2019г.
Предложения от граждани се приемат до 14,00 ч. на 04.01.2017 г.

Приложени документи:

1. Доклад за приемане на бюджет 2017
2. Приходи 2017
3. Разходи 2017
4. Поименен списък на капиталовите разходи за 2017г
5. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз за 2017г
6. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - ПРИХОДИ
7. Бюджетна прогноза 2017- 2019 - РАЗХОДИ

          28.12.2016 г.                

К М