Бюджет 2017

Общинският Съвет приема бюджета на Община Годеч за 2017 година, както следва:

1. Приходи - приложение 1

2. Разходи - приложение 2

3. Поименен списък на капиталовите разходи - приложение 3

4. Индикативен годишен разчет за сметките за средствата от европейския съюз - приложение 4 

5. Бюджетна прогноза - приходна част - приложение 6.1

6. Бюджетна прогноза - разходи - приложение 6.2

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::