Покана за участие в консултации за сформиране съставите на секционните избирателни комисии в община Годеч - 20022023

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

П О К А Н А
ЗА
УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА ГОДЕЧ

      Във връзка с произвеждането на изборите за народни представители, насрочени за 02.04.2023 г., на основание чл. 91, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня политическите партии и коалиции за участие в консултациите за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Община Годеч. В консултациите участват парламентарно представените партии и коалиции в 48-ото Народно събрание. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
       Консултациите ще се проведат на 24.02.2023 г. (петък) от 10.00 часа в сградата на Община Годеч, гр. Годеч, пл. ”Свобода” №1, ІІ ет., Малката заседателна зала, стая 211.
       Съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от Изборния кодекс и Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК при консултациите участващите партии и коалиции представят:
а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: наименованието на партията или коалицията, която прави предложението; трите имена и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;
б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 31.01.2023 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;
в)  когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;
г) списък на резервни членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районна избирателна комисия – София област. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.
 Изискванията към членовете на секционните избирателни комисии, които следва да  спазвате в предложенията си за съставите на СИК, са изложени в Решение № 1683-НС от 16.02.2023 г. на ЦИК и в Изборния кодекс. 
          Представените документи остават неразделна част от протокола от консултациите и се изпращат с предложението на кмета на Общината до Районна  избирателна комисия 26-ти избирателен район– Софийски.

 Приложение: 
Примерен образец за предложение за състав на СИК;


С уважение,  /П/
РАДОСЛАВ АСЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ

======================================