Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение на един етаж / бунгало /, находящо се в село Шума

О Б Я В А 
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 241/25.06.2018 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

О Б Я В Я В А :

Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение на един етаж / бунгало /, находящо се в село Шума, община Годеч, УПИ XIX – за общ. ползване в кв. 1 по плана на с. Шума с площ от 34.00 / тридесет и четири / кв. м, със следните условия:

 •  Срок на договора – 5 години /от датата на сключване на договора/
 • Условия на търга:
  1. Помещението се отдава за търговска дейност.
  2. Начална тръжна цена за обекта - 34.00 /тридесет и четири/ лева месечно без включен ДДС.
  3. Стъпка за наддаване – 2.00 /два/ лева.
  4. Депозит за участие в търга – 5.00 /пет/ лева, внесени в касата на Община Годеч, в срок до 17.00 часа на 09.07.2018 г.
  5. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20.00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  6. Оглед на обекта се извършва всеки работен ден от 13 до 16 ч. заедно с представител на Общинската администрация до деня преди провеждането на търга, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ.
  7. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 26.06.2018 г.
  8. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 17.00 часа на 09.07.2018 г. в деловодството на Община Годеч.
  9. Провеждане на търга: на 10.07.2018 г. от 14,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч. 

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86 .

===============================================================================