Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XIV с площ от 475 кв.м. в кв.120 по плана на гр. Годеч

О Б Я В А 

Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1 

В изпълнение на Заповед № 103/20.02.2019 г. на Кмета на Община Годеч и на основание чл. 64, ал.1 от Наредба № 8 от 31.01.2017г. на Общински съвет за реда, придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч,

                                     О Б Я В Я В А : 

I.    Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / XIV–общ. с площ от 475 /четиристотин седемдесет и пет/ кв.м. в кв.120 по плана на гр. Годеч, общ. Годеч, обл. Софийска. 

 II.  Условия на търга:    

  1. Начална тръжна цена за имота – 8 330 /осем хиляди триста и тридесет/ лева без включен ДДС, съгласно Решение № 118/27.12.2018 г. на Общински съвет – Годеч.
  2. Стъпка за наддаване – 100,00 /сто/ лева.
  3. Депозит за участие в търга – 850 / осемстотин и петдесет/ лева, внесени в касата на Община Годеч в срок до 16.00 часа на 06.03.2019 г.
  4. Тръжната документация се закупува в касата на Община Годеч – 20,00 /двадесет/ лева без включен ДДС.
  5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13.00 до 16.00 часа, след закупуване на тръжната документация и представяне на съответен документ, заедно с представител на общинската администрация до 06.03.2019 г. включително.
  6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е 22.02.2019 г.
  7. Краен срок за внасяне на тръжната документация – до 16.00 часа на 06.03.2019 г. в деловодството на Община Годеч.
  8. Провеждане на търга: на 07.03.2019 г. от 11,00 часа в малката заседателна зала на втори етаж в сградата на Община Годеч.  

     За допълнителна информация:     Община Годеч, гр. Годеч – пл.” Свобода ” 1, тел. 0729/222-86.

=============================================================