З А П О В Е Д за определяне на спечелил, търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2, на първи етаж в кметството, с. Комщица -- 11012021

З А П О В Е Д  № 8
гр. Годеч 11.01.2021г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 420/13.11.2020 г. и Протокол от 22.12.2020 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначен със Заповед № 458/22.12.2020 г. на Кмета на Община Годеч.

І. ОПРЕДЕЛЯМ Сдружение „Ловно-рибарско дружество-Годеч” с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, ул. „Никола Йонков Вапцаров” № *, представлявано от Андрей Георгиев Иванов в качеството му на управител, за спечелило търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 2 с площ от 17.40 кв.м. на първи етаж в двуетажна масивна сграда-кметство, находяща се в УПИ I, кв.17 по плана на с. Комщица, община Годеч.
 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 13.70 (тринадесет лева и седемдесет ст.) лева без включен ДДС или 16.44 (шестнадесет лева и четиридесет и четири ст.) лева с включено с ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т.I лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
 ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.
  ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
 Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Анелия Илкова-Асенова– старши експерт ОС.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на инж. Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция ТУЕП.

Радослав Василев Асенов
Кмет на Община Годеч
==================================================