ЗАПОВЕД № 177 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ терен с площ от 13.40 кв.м, находящ се на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Годеч за тото пункт -- 28042021

З А П О В Е Д № 177
гр.Годеч 28.04.2021 г.

       На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 14, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 97/04.03.2021 г. и Протокол от 13.04.2021 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с моя Заповед № 152/13.04.2021 г.
                                      Н А Р Е Ж Д А М  :
I. Определям Държавно предприятие „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН ТОТАЛИЗАТОР” с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление: гр. София, община Столична, район Красно село, ул. „******** ******* ” № **, представлявано от Любомир Стефанов Петров в качеството си на изпълнителен директор, чрез пълномощник Орхан Арифов Уланов, с изрично  нотариално заверено пълномощно от 26.11.2020 г. с рег. № 9376 от нотариус Людмила Тенева, за спечелил търга за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ терен с площ от 13.40 кв.м, находящ се на ул. „Александър Стамболийски”, гр. Годеч за тото пункт.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 90.40 (деветдесет лева и четиридесет ст.) лева без включен ДДС или 108.48 (сто и осем лева и четиридесет и осем ст.) лева с включено ДДС.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.
ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участниците в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването им по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Анелия Илкова-Асенова– старши експерт ОС в дирекция ТУЕП.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова-Зам.-кмет на Община Годеч.    


СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно  Заповед № 99/05.03.2021г./