ЗАПОВЕД № 220 - за определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот - помещение № 5, находящо се в сградата на Младежки дом --07062021

З А П О В Е Д  № 220
гр. Годеч 07.06.2021г.

    На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № 161/20.04.2021 г. и Протокол от 26.05.2021 г. на комисия от проведен търг за отдаване под наем на общински нежилищен имот, назначена с моя Заповед № 209/26.05.2021 г.
Н А Р Е Ж Д А М :
 І. ОПРЕДЕЛЯМ Нели Янкова Георгиева с ЕГН **********, с постоянен адрес: гр. Годеч, община Годеч, ул. „**********”, блок № *, вх. *, ап. **, за спечелила търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 5 с площ от 5.70 кв. м, находящо се в сградата на Младежки дом, УПИ I, кв.132а  по плана на гр. Годеч за услуги.
 1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
 2. Месечната наемна цена е в размер на 27.10 (двадесет и седем лева и десет ст.) лева без включен ДДС или 32.52 (тридесет и два лева и петдесет и две ст.) лева с включено ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
 3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец в касата на Община Годеч.
 4. Определеното по т. I лице в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
 ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.
  ІІІ. Заповедта може да се обжалва от участника в търга в 14-дневен срок от датата на уведомяването по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Анелия Илкова-Асенова– старши експерт ОС.

 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова-Зам.-кмет на Община Годеч.            

СТАНИСЛАВА БАЛАБАНОВА
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгласно  Заповед № 99/05.03.2021г./
=============================================