З А П О В Е Д № 432/28102021 -- относно продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ II-1226, находящ се в кв. 105 - гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № 432
гр. Годеч 28.10. 2021 г.

              На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 34, ал. 4, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и във връзка с чл. 41, ал. 1, ал. 2, ал. 3 от  Наредба № 8 от 25.06.2020 г. на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч, в изпълнение на Решение  № 74 от Протокол № 7/29.07.2021 г. на ОбС - гр. Годеч и Заявление с вх. № 94-Е-66 на 05.10.2021 г. от Ели Милкова Христова и Мирослав Димитров Христов,
Н А Р Е Ж Д А М  :
             I. Община Годеч да продаде недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ / парцел / II-1226, целият с площ от 846 / осемстотин  четиридесет и шест /кв.м. / без построените в имота сгради / находящ се в кв. 105 по действащия регулационен план на гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, без търг или конкурс на Ели М**** Х**** с ЕГН *************, от гр. София, община София, ул. ”Я****” № **  и на  Мирослав Д******* Х****** с ЕГН ************** от гр. София, община София, ул. ”Я*****” № **, собственици на законно построената сграда съгласно Нотариални актове: № 92, *********** от 2019 г., вписан на 06.12.2019 г.; № 93, ************** от 2019 г., вписан на 06.12.2019 г.; № 137, ***************** от 2020 г., вписан на 02.06.2020 г.; № 26, ******************* от 2020 г., вписан на 23.07.2020 г.
Имотът е актуван с АЧОС № 2298/18-01-2021г.

1. Продажбата на имота да се извърши по пазарна цена на имота, определена по реда на чл. 41 от ЗОС, приета от Общински съвет –Годеч с Решение № 74 от Протокол № 7/29.07.2021г. възлизаща на 14 550 /четиринадесет хиляди петстотин и петдесет лева/ лв. без вкл. ДДС
2. Купувачът да внесе сума в размер на  17 460 /седемнадесет хиляди четиристотин и шестдесет/ лв. с вкл. ДДС, която да се внесе по банкова сметка на община Годеч с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД.
3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество върху стойността на имота в размер на 378,30 /триста седемдесет и осем лева и тридесет стотинки/ лева, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот в размер на 180, 00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.
5. Определените по т. I лица в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта да внесат дължимото плащане за сключване на договора.

                ІІ. Настоящата заповед да се обяви на информационното табло пред сградата на общината и да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg.

              ІІІ. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването и.

Изпълнението на заповедта възлагам на инж. Ангел Радков Ангелов – директор на дирекция ТУЕП.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще упражнявам лично.

Радослав Асенов
Кмет на Община Годеч
====================================