З А П О В Е Д № 540 гр. Годеч, 10.12.2021 г.

З А П О В Е Д

№ 540

гр. Годеч, 10.12.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 102/30.09.2021 г. на ОбС-Годеч и във връзка с моя  Заповед № 426/26.10.2021 г. и Протокол  от 08.12.2021 г., отразяващ работата на комисия, назначена с моя Заповед № 531/01.12.2021 г.

Н А Р Е Ж Д А М:

           I.  Определям РУМАКС М” ЕООД  с  ЕИК ********** , със седалище и адрес на управление: гр. Годеч, община Годеч, област Софийска, ул. *********, представлявано от Румен Руменов Георгиев в качеството му на управител, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ XI-1500, целият с площ от 1755 кв.м, находящ се в кв. 133 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

           1. Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 89 500 /осемдесет и девет хиляди и петстотин лева/ лв. без включен ДДС.

2. Купувачът да внесе сума в размер на 107 400 /сто и седем хиляди и четиристотин лева/ лв. с включено ДДС, по банкова сметка на община Годеч, с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .

3. Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 2327.00 /две хиляди триста двадесет и седем лева/ лв., която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCR BG SF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.

4. Купувачът да внесе стойността на разходите, направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 /сто и осемдесет лева/лв. в касата на Община Годеч.

            5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1.      

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.

            Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Надя Сотирова –заместник-кмет на Община Годеч.

РАДОСЛАВ АСЕНОВ     /п/

КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ