О Б Я В А - Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на двуетажна сграда – детско заведение, със застроена площ от 470 кв.м., находяща се в УПИ II кв. 89 от ПУП на гр. Годеч

О Б Я В А
Община Годеч, гр. Годеч - пл. ”Свобода” № 1

      В изпълнение на Заповед № 557/23.12.2021 г. на Радослав Асенов - Кмет на Община Годеч и на основание чл. 67 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г.  на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч,
                                     О Б Я В Я В А М:
 Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим нежилищен имот¬ - частна общинска собственост представляващ,  двуетажна масивна железобетонна сграда – детско заведение,  със застроена площ от 470 /четиристотин и седемдесет/ кв.м., построена през 1963 г., находяща се в УПИ/парцел/ II за ОДЗ  в кв. 89 от ПУП на гр. Годеч, за срок от 2 години.

1. Начална тръжна наемна цена за имота – 1500.00 лв. /хиляда и петстотин лева и нула ст./ без включен ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 50.00 лв. /петдесет лева и нула ст./ без включен ДДС.
3. Депозит за участие в търга – 150.00 лв. /сто и петдесет лева и нула ст./ внесени в касата на Община Годеч или по банкова сметка на Община Годеч, както следва: IBAN: BG69UNCR96603372027219, BIC: UNCRBGSF, Банка: UNICREDIT BULBANK. Краен срок за внасяне на депозита: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
4. Тръжната документация е на стойност 20.00 лв. /двадесет лева и нула ст./ без включен ДДС и се закупува от касата на Община Годеч – гр. Годеч, пл. ”Свобода” № 1. Срок за закупуване на тръжната документация: до 17:00 часа на 27.01.2022 г.
5. Оглед на имота се извършва всеки работен ден от 13:00 до 16:00 ч., заедно с представител на общинската администрация до деня, преди провеждането на публичния търг включително.
6. Начална дата за закупуване на тръжната документация и внасяне на депозита е следващият работен ден след публикуване на обявата по чл. 67, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, на територията на Община Годеч.
7. Краен срок за подаване на заявление за участие в търга:  до 17.00 ч. на 27.01.2022 г. в деловодството на Община Годеч.
8. Провеждане на търга: на 28.01.2022г. от 11.00 часа в заседателна зала, на втори етаж в сградата на Община Годеч.

За допълнителна информация: Община Годеч, гр. Годеч –  пл. „Свобода ” 1, тел. 0729/222-86
=========================================