ЗАПОВЕД № РД-267 -- относно определяне на спечелил търга за продажба на недвижим имот - представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ от 646 кв.м., находящ се в кв. 124 на гр. Годеч

ОБЩИНА  ГОДЕЧ
2240  гр. Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д  № РД-267
гр. Годеч, 25.07.2022 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4, чл. 35, ал. 1 и ал. 6 от Закона за общинската собственост и чл. 82 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч, в изпълнение на Решение № 35 от Протокол №5/05.05.2022 г. на ОбС-Годеч и във връзка със Заповед № РД 206/06.06.2022 г. и Протокол от 14.07.2022 г., отразяващ работата на комисия назначена със Заповед № РД 247/14.07.2022 г.
Н А Р Е Ж Д А М:
              I.  Определям Миглена Нецова Бояджиева –  постоянен адрес: гр. София, п.к. 1336, ж.к. „Люлин”, ул. ********,  бл. ***, вх. А, ет. 2, в качеството си на физическо лице, за спечелил търга за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, представляващ УПИ/парцел/ XXIV-1553 общ., целият с площ от 646 кв.м., находящ се в кв. 124 по действащия регулационен план на гр. Годеч, Община Годеч, област Софийска.

              1.  Продажбата на имота на определеното в т. I от настоящата заповед лице /купувачът/ да се извърши по цена достигната на търга в размер на 23 200 лв. /двадесет и три хиляди и двеста лева/, без включен ДДС
              2.   Купувачът да внесе сума в размер на 27 840 лв. /двадесет и седем хиляди осемстотин и четиридесет лева/, с включен ДДС  по банкова сметка на община Годеч с IBAN BG84UNCR96608497598711, BIC UNCRBGSF, код за плащане 44 56 00 в „Уникредит Булбанк” АД .
              3.  Купувачът да внесе 2,6 % данък за придобиване на имущество, върху стойността на имота в размер на 603.20 лв./шестстотин и три лева и двадесет стотинки/, която да бъде внесена по сметка на Община Годеч в „Уникредит Булбанк” АД - IBAN BG84UNCR96608497598711, код за вид плащане: 44 25 00, BIC: UNCRBGSF или в касата на дирекция СДОКМДТ към Община Годеч.
              4. Купувачът да внесе стойността на разходите направени от Община Годеч за изготвяне на оценката на продаващия се имот, в размер на 180.00 лв. /сто и осемдесет лева/ в касата на Община Годеч.
              5. Купувачът да внесе дължимото плащане за сключване на договора в 14-дневен срок, от влизане в сила на заповедта.

           ІІ. Настоящата заповед да се да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави  на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, пл. „Свобода” 1. 

          ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.

          IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.

Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Симеонова Станкова – ст. експерт ОС в дирекция ТУЕП.
 Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов –директор на дирекция ТУЕП, Община Годеч.

НАДЯ СОТИРОВА /П/
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
     /Съгласно Заповед № РД-251/15.07.2022 г./

====================================================================