Заповеди за определяне на спечелил участник в проведени публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот - 23032023

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и .. ... проведен публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот  ... ... ...

Заповед № РД-117 -- „НЕГИ ТРАНС” ЕООД
Заповед № РД-118 -- „АйДи Билдс” ООД
Заповед № РД-119 -- ЕТ „ЕМО 98–ВИКТОРИЯ СТАНЕВА”

=================================================================