ЗАПОВЕД № РД-196 -- откриване на Процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем -- 22052023

З А П О В Е Д  № РД-196
гр. Годеч, 22.05.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 14, ал. 7, ал. 8 от Закона за общинската собственост, чл. 17, ал. 1 и  чл. 65, ал. 1 от Наредба № 8 от 25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на Община Годеч и в изпълнение на Решение №21 от Протокол № 3/28.02.2023 г. на Общински съвет – Годеч,

I.   Откривам процедура по провеждането на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – публична общинска собственост. 
1.   Предмет на търга: недвижим нежилищен имот–публична общинска собственост, представляващ помещение с обща площ от 185 кв.м., находящо се в масивна сграда-Младежки дом, в УПИ I, кв.132а по действащия план на гр. Годеч, за търговия, услуги, офис,  за срок от 5 години.
... ... ...
II. Утвърждавам тръжна документация, съдържаща условията за провеждане на публичния търг с  тайно наддаване ... ...

Вижте заповед № РД-196 -- ТУК:
==================================