ЗАПОВЕД № РД-379 - определяне на спечелил участник в търг за отдаване под наем на имот, представляващ две помещения с обща площ от 20.50 кв.м

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

ЗАПОВЕД № РД-379
гр. Годеч, 27.09.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-309/10.08.2023 г. на Кмета на Община Годеч, за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 12.08.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена със Заповед № РД-348/12.09.2023 г. на Кмета на Община Годеч,

Н А Р Е Ж Д А М :

    І. Определям ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ГОДЕЧ, с Код по БУЛСТАТ *********, със седалище и адрес на управление: гр. ****, Община ****, **** област, **** № ***, представлявано от инж. Антон Стоянов Колдов в качеството му на Директор, за спечелило търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ две помещения с обща площ от 20.50 /двадесет цяло и петдесет/ кв.м, разположени от северната страна на втори етаж в триетажна масивна сграда, със ЗП от 352.45 кв.м, находяща се в УПИ II-за обществено обслужване, административни сгради, в кв. 138 по действащия ПУП на гр. Годеч, за складове за съхранение.
1. Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 46 лв. (четиридесет и шест лева), без включен ДДС или 55.20 лв. (петдесет и пет лева и двадесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3. Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4. Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
    ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
    ІІІ. Копие от настоящата заповед да се изпрати до участника в търга.
    IV. Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова – старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Крум Крумов -заместник-кмет на Община Годеч.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрИД КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/Съгл. решение №83/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч/

Изтеглете Заповед № РД-379 -- ТУК:

=============================================