ЗАПОВЕД № РД-435 -- определяне на спечелил търга за отдаване под наем на общински нежилищен имот, представляващ помещение № 3 /Градски пазар/, с площ от 28.00 кв.м, находящо се в УПИ I, кв. 138 - гр. Годеч

ОБЩИНА ГОДЕЧ
2240 гр.Годеч, пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; www.godech.bg

З А П О В Е Д № РД-435
гр. Годеч, 23.10.2023 г.

      На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 4 от Закона за общинската собственост и чл. 82, ал. 1, ал. 2 от Наредба № 8/25.06.2020 г. за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Годеч и във връзка със Заповед № РД-360/19.09.2023 г. за откриване на процедура по провеждане на публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на недвижим имот – частна общинска собственост и Протокол от 20.10.2023 г. на комисия от проведения търг, назначена с моя Заповед № РД-428/19.10.2023 г.,

Н А Р Е Ж Д А М :

І.      Определям „ДА ВИНЧИ СОРС” ЕООД, с ЕИК ******* – седалище и адрес на управление: гр. ****, п.к. ***, община ****, район ****, ул. „****” № 7, вх. *, ет.*, ап. *, представлявано от Гергана Петрова Банчевска, в качеството си на Управител, за спечелил търга за отдаване под наем на общински недвижим нежилищен имот, представляващ помещение № 3, с площ от 28.00 /двадесет и осем/ кв.м, находящо се в УПИ I - за обществено обслужване и озеленяване, в кв. 138 по действащия план на гр. Годеч - за търговия, услуги, офис.
1.  Имотът се отдава под наем за срок от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на договора.
2. Месечната наемна цена е в размер на 164.00 лв. (сто шестдесет и четири лева и нула стотинки), без включен ДДС или 196.80 лв. (сто деветдесет и шест лева и осемдесет стотинки), с включен ДДС. В наемната цена не са включени консумативни разходи за ел.енергия, вода и други.
3.  Наемната цена се заплаща за всеки месец до 10-то число на текущия месец, в касата на Община Годеч.
4.  Определеното по т. I лице, в 14-дневен срок от влизане в сила на заповедта, да внесе дължимото плащане за сключване на договора.
ІІ. Настоящата заповед да се публикува на интернет страницата на Община Годеч – www.godech.bg. и да се постави на информационното табло, пред сградата на Общинската администрация, гр. Годеч, пл. „Свобода” 1.
ІІІ.   Копие от настоящата заповед да се изпрати на всички участници в търга.
IV.    Заповедта може да се обжалва по реда на АПК в 14-дневен срок, считано от датата на получаването ѝ.
Изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Надя Станкова - старши експерт ОС.
Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-н Ангел Ангелов -директор на Дирекция ТУЕП.


НАДЯ СОТИРОВА /П/
ВрКМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ
/съглано решение №83 по протокол №9/31.08.2023 г. на ОбС-Годеч /

=====================================